(30) NURUL 'A'YUN

43 Karya Tulis/Lagu Nur Amin Bin Abdurrahman:
(1) Kitab Tawassulan Washolatan, (2) Kitab Fawaidurratib Alhaddad, (3) Kitab Wasilatul Fudlola', (4) Kitab Nurul Widad, (5) Kitab Ru'yah Ilal Habib Luthfi bin Yahya, (6) Kitab Manaqib Assayyid Thoyyib Thohir, (7) Kitab Manaqib Assyaikh KH.Syamsuri Menagon, (8) Kitab Sholawat Qur'aniyyah “Annurul Amin”, (9) Kitab al Adillatul Athhar wal Ahyar, (10) Kitab Allu'lu'ul Maknun, (11) Kitab Assirojul Amani, (12) Kitab Nurun Washul, (13) Kitab al Anwarullathifah, (14) Kitab Syajarotul Ashlin Nuroniyyah, (15) Kitab Atthoyyibun Nuroni, (16) Kitab al 'Umdatul Usaro majmu' kitab nikah wal warotsah, (17) Kitab Afdlolul Kholiqotil Insaniyyahala silsilatis sadatil alawiyyah, (18) Kitab al Anwarussathi'ahala silsilatin nasabiyyah, (19) Kitab Nurul Alam ala aqidatil awam (20) Kitab Nurul Muqtafafi washiyyatil musthofa.(21) KITAB QA'IDUL GHURRIL MUCHAJJALIN FI TASHAWWUFIS SHOLIHIN,(22) SHOLAWAT TARBIYAH,(23) TARJAMAH SHOLAWAT ASNAWIYYAH,(24) SYA'IR USTADZ J.ABDURRAHMAN,(25) KITAB NURUSSYAWA'IR(26) KITAB AL IDHOFIYYAH FI TAKALLUMIL ARABIYYAH(27) PENGOBATAN ALTERNATIF(28) KITAB TASHDIRUL MUROD ILAL MURID FI JAUHARUTITTAUHID (29) KITAB NURUL ALIM FI ADABIL ALIM WAL MUTAALLIM (30) NURUL 'A'YUN ALA QURRATIL UYUN (31) NURUL MUQODDAS FI RATIBIL ATTAS (32) INTISARI & HIKMAH RATIB ATTAS (33) NURUL MUMAJJAD fimanaqibi Al Habib Ahmad Al Kaff. (34) MAMLAKAH 1-25 (35) TOMBO TEKO LORO LUNGO. (36) GARAP SARI (37) ALAM GHAIB ( 38 ) PENAGON Menjaga Tradisi Nusantara Menulusuri Ragam Arsitektur Peninggalan Leluhur, Dukuh, Makam AS SAYYID THOYYIB THOHIR Cikal Bakal Dukuh Penagon Nalumsari Penagon (39 ) AS SYIHABUL ALY FI Manaqib Mbah KH. Ma'ruf Asnawi Al Qudusy (40) MACAM-MACAM LAGU SHOLAWAT ASNAWIYYAH (bahar Kamil Majzu' ) ( 41 ) MACAM-MACAM LAGU BAHAR BASITH ( 42 ) KHUTBAH JUM'AT 1998-2016 ( 43 ) Al Jawahirun Naqiyyah Fi Tarjamatil Faroidus Saniyyah Wadduroril Bahiyyah Lis Syaikh M. Sya'roni Ahmadi Al Qudusy.

Rabu, 31 Oktober 2012

NAURA SYAREEVA LUBNA

ALHAMDULILLAH WASSYUKRU ALA NI’AMIHI Telah lahir putri kami yang ke tiga : نَوْرَا شَرِيْفَةْ لُبْنَىُ NAURA SYAREEVA LUBNA
Lahir jam 9.00 Hari Ahad Kliwon 12 Dzul Hijjah 1433 H / 28 oktober 2012 TU. Yang berbahagia : Nur Amin & Istiqomah Sekeluarga اللهِ يرحمها نرجودعاءكم بالبركة والخير والسعادة فى الدنيا والأخرة وجعلها من اعلى المقربين وكتبها عنده من المحبين المحبوبين ومن عباده الصالحين المتقين المؤمنين المرزوقين الشاكرين وابعدها من ديوان البعدآء والمطرودين صلى الله على محمد جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله

Minggu, 21 Oktober 2012

SEJARAH DINIYYAH SABILUL HUDA NALUMSARI JEPARA

SEKILAS SEJARAH MADRASAH DINIYYAH AWWALIYYAH “SABILUL HUDA”
NALUMSARI JEPARA JAWA TENGAH Di tulis oleh : Nur Amin Bin Abdurrahman sabtu pon 6 oktober 2012 قال تعالى : اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الانسان من علق * اقرأ وربك الاكرم * الذي علم بالقلم * علم الانسان مالم يعلم * ( العلق ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة فى الجنة ( رواه الطبرانى ) Al hamdulillah wassyukru ala niamihi Wassholatu wassalamu alaRasulihi Shollallahu alaihi Wa alihi wasallama lahaula walaquwwata illa billah amma ba”du : Harapan kami semoga tulisan sekilas sejarah MADRASAH DINIYYAH AWWALIYYAH SABILUL HUDA NALUMSARI Mendapat Ridla dari Allah SWT berkah manfaat dunia akhirat khususnya bagi yang membacanya Amin. PENDAHULUAN Dalam penulisan ini kami akan membicarakan tentang madrasah sebagai sarana pendidikan dan pengajaran di desa Nalumsari yang dulunya ikut kecamatan Mayong jepara . mengingat begitu pentingnya lembaga pendidikan ilmu dengan mempunyai tujuan-tujuan antara lain memberantas kebodohan, mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan, membina watak nusa bangsa yang berakhlakul karimah dan membina pertumbuhan jasmani dan Rohani yang sehat dan tangguh. Mengingat Hal-hal tersebut maka kami tertarik membahas secara ilmiyyah dan ringkas madrasah ini yang tidak lepas dari alasan anjuran dan sebagainya. A. ALASAN JUDUL MADRASAH DINIYYAH 1- Pentingnya madrasah dalam pendidikan dan pengajarannya untuk menuju kesuksesan. 2- untuk mengetahui sejarah berdirinya madrasah yang berkaitan dengan perkembangannya. 3- mengetahui secara pasti operasionalnya dalam pengajarannya dimadrasah. 4- melihat hasil ilmu yang di timba dari madrasah Diniyyah. 5- Alumni –alumni madrasah yang telah menjadi pimpinan didaerahnya masing-masing. B.TUJUAN 1- Menambah ilmu pengetahuan terutama ilmu kesejarahan 2- memberi peluang para pecinta sejarah supaya tidak mudah percaya dengan sejarah yang tidak autentik keberadaannya tanpa meneliti latar belakang sejarah dengan sumber-sumber yang dapat di percaya. 3- memperkaya wawasan sejarah agar tidak timbul kesalahfahaman dengan banyaknya versi sejarah sehingga tidak mudah menyalahkan atau membenarkan apalagi ada pengkultusan yang paling benar sehingga timbul yang lainnya salah. 4- untuk mengamankankan sabda-sabda para sesepuh yang sudah tertuang dalam tulisan-tulisan baik yang teragendakan maupun selebaran yang tercecer bahkan cerita-cerita yang bisa dipertanggung jawabkan. 5- mendapat limpahan ridla rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. C. METHODE YANG DIGUNAKAN 1-Methode pengumpulan data a. Field Research (penelitan langsung di obyek yang diselidiki). b. Observasi (pengawasan langsung terhadap aktifitas yang diambil) c. Interview (pertanyaan atau wawancara langsung dengan interviver) d. Literatur (penambahan pengalaman dan pengetahuan hasil dari sejarah buku yang ada kaitannya dengan judul buku sejarah ini). 2- Methode pengolahan Data. a. Deduksi (pengetahuan yang sifatnya umum tertarik kepada yang khusus). b. Induksi (pengetahuan yang sifatnya khusus ditarik kepada yang umum) c. Analogis (perbandingan menyesuaikan dari yang umum kepada yang khusus) TINJAUAN UMUM A. SEJARAH BERDIRINYA MADRASAH DINIYYAH AWWWLIYYAH SABILULHUDA NALUMSARI JEPARA . Pada masa penjajah belanda tahun 1935 m didukuh GREJEN desa Nalumsari telah berdiri sekolah arab berupa madrasah Diniyyah yang bernama VOLLECH SCHOOL NAHDLATUL ULAMA . atas gagasan para kyai desa Nalumsari dan mendapat dukungan dari petinggi, pamong dan tokoh masyarakat dan mendapat tanggapan positif dari lapisan masyarakat setempat yang akhirnya berhasil mendirikan sebuah gedung walaupun sangat sederhana. 1.Para pendiri madrasah 1.KH.Dimyati (Nalumsari) 2. Bp. Hamid Manan(Nalumsari) 3. Bp.Carik sonto (Nalumsari) 4. Bp.Asmui (Nalumsari) 5. Bp. Musiran (Nalumsari) 6. Bp.Sahlan (Grejen) 7. Bp. Sabar (Nglau) 8. Bp. Husien (Ngalu) 9. Bp. Usak (Penagon) 10. Bp. Mahfudh (Nalumsari) 11. KH. Ali Mansur /Ali Ahmadi(Nalumsari) 12. Kyai Zaenuri Bogol 13. H. Ridlwan (Padurenan) 14.Kyai Khudlori (Padurenan) SUSUNAN PENGURUS MADRASAH DINIYYAH SABILUL HUDA KETUA 1- Kasnadi BA 2-Masyhuri SEKRETARIS 1- Mathowi 2- Sutaman BENDHAHARA 1- H. Ali Mansur 2- Masyhudi HS PELINDUNG 1- KH. Dimyati 2- Kepala desa Latar belakang Madrasah Diniyyah Sabilul huda adalah pendidikan yang berdasarkan islam ala ahlissunnah Waljamaah Yaitu : a. mewujudkan muslim yang bertaqwa dan ber akhlakul karimah b. Agar masyarakat selalu berbakti kepada Allah swt guna mencapai kebahagian dunia akhirat. c.Agar generasi penerus bisa menjadi estafet perjuangan demi tegaknya islam d. turut mengamakan,melaksanakan dan mengisi pembangunan bangsa yang beradab,adil dan makmur Pada tahun 1948 Madrasah Diniyyah Sabilul Huda Bernama VOLLECH SCHOOL NAHDLATUL ULAMA yang akhirnya dijadikan satu sebagai lembaga pendidikan yang bertempat di KRAJAN / KAUMAN NALUMSARI pada waktu itu namanyaSekalah islam pertama (SIP) dan pada waktu itu juga namanya adalah wajib belajar (WB). Setelah bisa disatukan para tokoh masyarakat Nalumsari mulai memikirkan tempat dan gedungnya demi kelancaran pendidikan dan pengajaran.yang semula ditempatkan dibeberapa tempat termasuk pondoknya KH.Dimyati (TARBIYATUL ULUM) kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Kemudian di pondok SABAR MUKTI milik Kyai Nursalim kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Setelah mengalami nasib yang tidak menentu maka pada tahun 1955 para tokoh masyarakat mempunyai gagasan membangun gedung, kemudian di ajukan kepada kepala desa Nalumsari bapak SUROWIKROMO/SUROMINI /H.SHIDIQ dan sekretaris /carik SONTO. Setelah diterima kemudian diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat antara lain : 1. Bapak Hamid Mannan Nalumsari 2. Bapak carik sonto Nalumsari 3. Bapak Asmu’i Nalumsari 4. Bapak Sahlan gerjen 5. Bapak Sabar nglau 6. Bapak Husein nglau 7. Bapak Usak penagon Dan hasil musyawarah memutuskan didirikannya gedung sekolah pertama di KRAJAN/KAUMAN Nalumsari yang lokasinya didepan masjid DARUSSALAM Nalumsari. Pada hari senin wage 20 dzulhijjah 1375 H / 8 agustus 1955 M . ada yang menyebutkan kamis pon 6 muharram 1377 H / 1 agustus 1957 M. gedung mulai dibangun dengan nama MADRASAH NU kemudian diganti SEKOLAH ISLAM PERTAMA (SIP). Pertama dibangun enam lokal yang dindingnya berupa gedeg (kulit bambu) dan atap genting . tahun berikutnya mengalami kemajuan tahun 1964 dipugar menjadi dinding batu merah beratap kayu jati. Dan pada tahun 1964 itu juga sekolah dilarang pemerintah entah apa alasannya lalu diganti menjadi MADRASAH DINIYYAH . Akhirnya atas kesepakatan para kyai nalumsari nama madrasah diganti DINIYYAH SABILUL HUDA pada tahun 1973 gedung ditambah tiga lokal. Selama pembangunan gedung murid-murid ditempatkan dirumah-rumah. Dan mendapat perehaban pemerintah dua kali yaitu pada tahun 1981 dan 1984. Pada tahun 1981 mendapat bantuan rehab pemerintah Rp 1.200.000 (satu juta duaratus ribu rupiah) digunakan gedung yang menghadap keselatan, karena khawatir terkena longsor karena dekat sungai maka dihadapkan kebarat. Pada tahun 1984 mendapat bantua rehap pemerintah Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).untuk mengganti atap dan fentilasi sampai sekarang dan yang masuk ke madrasah tersebut disamping masayarakat setempat adalah masyarakat sekitarnya yaitu Daren,tritis, salak padurenan, nglau, gerjen, penagon, tunggul, gemiring, ngrenteng, bendan, ngetuk dan lain-lain. Adapun desa Nalumsari terdiri dari sembilan dukuh yaitu : 1.Krajan/kauman 2.Plangan 3.Ngemplak 4.Ngledok 5.geneng 6.Gandu 7.Nglau 8.Grejen 9.Penagon Gedung madrasah berdiri diatas tanah seluas +- 1260 m2 atas pembelian dari usaha pengurus. LOKASI BANGUNAN
1.Lokasi bangunan berada di dukuh krajan / kauman Nalumsari sekitar 30 km dari kota jepara dan 12 km dari kota kudus. 2. Lokasi tempat di dukuh krajan / kauman Nalumsari. 3. Lokasi daerah di Nalumsari kecamatan Nalumsari yang dulunya mayong kabupaten jepara. Adapun luas madrasah +- 168 m2 terdiri dari : a. 8 lokal (6 lokal kelas 1 kantor dan 1 gudang) b. pekarangan ( gedung madrasah, sumur kamar mandi WC dan taman bunga) c. pembagian ruang (kantor guru,tempat barang, kelas 1 sampai 6 DENAH LOKASI Lokasi kec. Nalumsari masjid madrasah gemiring nalum tulis kantor kec.mayong mayong penagon jl.raya Rumah penulis (Nur amin) jalan raya jepara-kudus STRUKTUR PENGURUS Pelindung : Petinggi KH. Dimyati Ketua : Kasnadi BA Masyhuri Sekretaris : Mathowi Sutaman Bendhahara : H. Ali Mansur/Ali Ahmadi Masyhudi HS Pendidikan : Ahmad HS H. Sholikul Hadi Humas : Syuhadi Asmu’i Musiran Wardoyo Nur Kholis STRUKTUR ORGANiSASI Pelindung : Kepala Desa Depag PPAI : LP Ma’arif Kepala madrasah : Masyhudi HS Wakil Kepala : A. Jazuli SEKSI-SEKSI : Pendidikan : a. H. sholikul Hadi b. Masyhudi HS K5 : a. Masyhudi b. ali mufrodi c. A. Dawam Kesenian : a. Abdul kholiq b. A. Jazuli Koperasi : a. H.Sholikul Hadi b. Masnuh Humas : a. Ahmad HS b. Masyhudi HS c. H. Sholikul Hadi Wali Kelas : Kelas 1: M.Asror Kelas II: H.Sholikul Hadi Kelas III: A.Dawam Kelas IV: Ali Mufrodi Kelas V: Abdul Kholiq Kelas VI: A.Jazuli JUMLAH PELAJARAN 1- Alqur’an ( Tafsir,Tarjamah , Tajwid, Risalah alqurra’ wal huffadh) 2- Tauhid (Ahklaq) 3- Fiqih ( ibadah Syari’ah ) 4- Tarikh Islam 5- Bahasa Arab (Muthola’ah , Mahfudhot , Imla’ , Khot ,pegon ,Tahaji) 6- Nahwu ( I’rob ) 7- Shorof ( I’lal ) 8- Hadits ADMINISTRASI MADRASAH 1- Buku induk 2- Buku Agenda 3- Buku Tamu 4- Buku Inventaris 5- Ekspidisi 6- Surat bendel masuk 7- Surat bendel keluar 8- Buku absen 9- Buku nilai 10- Buku Raport 11- Buku rekapitulasi /statistik PENGERTIAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN Pendidikan ialah suatu usaha seseorang yang mengarahkan pada pola pemikiran , kecerdasan dan kedewasaan . oleh karena itu pendidikan merupakan sarana utama dalam kehidupan manusia bermasyarakat guna menunjang dan membina kehidupan dimasa mendatang. 1- Pendidikan Nasioanal Tujuan pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberantas kebodihan keterbelakangan yang berdasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dalam GBHN yaitu guna untuk meningkatkan martabat bangsa dan mempertinggi budi pekerti dan mempertebal semangat perjuangan kebangsaan. 2- Pendidikan Islam Yaitu pendidikan yang berdasarkan falsafah pada pandangan hidup agama islam, karena itu pendidikan agama menjadi sarana akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau pengajaran adalah : usaha seseorang memberikan bimbingan kepada orang lain, atau seorang guru menyajikan pelajaran terhadap anak didiknya dengan memakai methode ceramah, tanya jawab, atau menghafalkan yang semuanya sekiranya mudah difahami oleh anak tersebut. 3- Tujuan pendidikan a. Untuk mencerdaskan masyarakat dalam bidang agama supaya menjadi muslim yang bertaqwadengan taqwa manusia bisa menjadi mulia dua akhirat. b. Menanamkan ajaran agama islam pada anak yang nantinya sebagai generasi penerus perjuangan agama dan bangsa. c. Mewujudkan manusia berwatak social dan berkepribadian percaya diri sehat jasmani dan rohani d. membantu pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar. e. Agar anak mempunyai sifat mandiri tanpa mudah menggantungkan kepada orang lain. 4. Proses Belajar Mengajar a. Mengajar adalah menanamkan ilmu pengetahuan pada anak b. Mendidik aktifitas pengorganisasian atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dengan menghubungkan kepada anak sehingga terjadi proses belajar mengajar . 5.Kurikulum a. Kalender Pendidikan ( hari pendidikan) b. Hari libur ( hari jumu’ah, hari besar islam , hari penting nasional, libur Ramadlan , libur cawu) PERSONALIA GURU DINIYYAH SABILUL HUDA No Na ma Alamat L/P Pend Mulai tugas Jabatan 1. Masyhudi HS Nalumsari L PGAA 1-1-1966 Kep-sek 2. A. Jazuli Nglau L MTS 1-8-1969 Wak-Kep 3. Masnuh Nalumsari L MA 1-8-1979 Guru 4. Ali Mufrodi Salak L MA 2-8-1979 Guru 5. Abd Kholiq BA Nglau L IAIN 1-8-1982 Guru 6. Ahmad HS Nalumsari L Muallimin 2-8-1978 Guru 7. M.Dawam Muryolobo L MTS 2-10-1982 Guru 8. M.Asror Nalumsari L MA 1-8-1989 Guru 9. H.Shulikul Hadi Nalumsari L Ponpes 4-7-1984 Guru 10. H. Asy’ari Nalumsari L MA 1990 Guru 11. Khumaidah Nalumsari P MA 1993 TU JUMLAH MURID MADRASAH DINIYYAH AWWALIYYAH SABILUL HUDA Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah I 20 10 30 II 17 11 28 III 16 6 22 iV 7 11 18 V 4 3 7 VI 3 6 9 Jumlah 104 a. Masuk 13.30 – 14.10 b. Jam I 14.10 – 14.50 c. Jam II 14.50- 15.30 d.Jam III 15.30- 15.45 (istirahat) e. Jam IV 15.45- 16.25 f. Jam V 16.25- 17.05 g. Jam VI 17.05-(Pulang) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANNYA Perlu diketahui bahwa desa Nalumsari mayoritas beragama islam terletak jauh dari kota, maka belum banyak pengaruh dari kota. Biasanya belum banyak sifat-sifat Negatif yang merusak moral anak – anak, akan tetapi keadaan masyarakat yang prural persaingan ketegangan social yang tinggi dan meliputi sifat kemewahan matrial seakan-akan cara apapun dilakukan .demikian norma-norma sama dilanggar ketaatan beragama dikesampingkan itu semua dampak dari kehidupan kota yang mulai masuk ke desa karena itu desa Nalumsari tidak menutup kemungkinan dimasuki budaya kota akan tetapi berusaha memprotex budaya yang melanggar norma-norma dan etika sehingga tetap berjalan budaya desa yang religi. Adapun Pengembangannya adalah : a. Peringatan Hari Besar Islam misalnya Isro’ mi’roj ,Maulid Nabi saw dan lain sebagainya b. Lailatul ijtima’ seperti Tahlilan setiap malam jumu’ah ,Manaqiban dan lain sebagainya c. jam’iyyah Tharekat d. Pengajian rutinan seperti Jumu’ah sore di KH. Dimyati dan Senin sore oleh KH. Ali Mansur/Ali Ahmadi. 1-Bidang Ibadah Arti ibadah adalah : pengabdian kepada Allah swt dengan dorongan aqidah tauhid yang kuat maka ibadah dalam arti luas bukan hanya sholat,puasa saja akan tetepi yang bernilai social juga bisa termasuk ibadah seperti zakat infaq dan shodaqoh juga yan lainnya 2. Bidang Sosial
a. Takziyah / tasliyyah kepada yang terkena musibah b. Partisipasi kepada pemerintah seperti jalan-jalan , pekarangan dan menjaga keamanan c. Menghadiri Undangan-undangan 3. Bidang seni Seni bukanlah sekedar pelengkap kebudayaan dan hiburan akan tetapi berperan sebagai alat da’wah . yang ada didesa Nalumsari adalah seni baca alqur’an atau jam’iyyatul qurra’ قال النبي صلى الله عليه وسلم : زينوا القرآن بأصواتكم Artinya : Hiasilah Alqur’an dengan suara-suaramu. Maka masyarakat desa khususnya kaum remaja giat dan aktif untuk mengaji seni baca alqur’an /qira’ setiap jum’at sore bagi anak madrasah dan malam ahad bagi masyarakat umum yang diasuh oleh bapak abdul kholid BA dari nglau Nalumsari. 4- Bidang Da’wah a. Dimasjid Nalumsari diadakan pengajian alqur’an ba’dal maghrib oleh KH. Sholikul Hadi b. Di musholla Nalumsari mengaji kitab munjiyat dan kitab jauhar hari jumu’ah sore oleh KH. Dimyati c. Dimasjid Nglau kitab al ibriz dan Durratun nasihin oleh Kyai Ahwan sesudah Isya’ d. di musholla nglau kitab aqidatul awam dan majmu’ syarifah oleh ibu nyai Marfu’ah e. Di masjid grejen mengaji kitab Daqaiqul akhbar dan Taqrib sesudah isya’ oleh bapak kyai masykuri Ramelan f. Malam senin di Nalumsari Pengajian rutin bergilir kitab yang dibaca adalah ; Risalatul Muawanah ,Kasyfatusyaja, safinatunnajah Yang diasuh oleh : bapak AHMAD HS , bapak Sholikul Hadi g. Malam selasa mengaji kitab Bidayatul Hidayah oleh Bapak Masyhudi HS. Demikian kegiatan-kegiatan Da’wah di desa Nalumsari. PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan uraian penulis maka penulis dapat mengambil kesimpulan sbb: 1.madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan penting yang berfungsi sebagai tempat pendidikan anak agar mampu mempertinggi martabat manusia yang berbidi luhur. 2 untuk mengembangkan ilmu 3. Untuk menyampaikan ajaran islam seperti pengajian dll 4. Sebagai sarana untuk membantu lancarnya perjuangan dan pengembangan islam. 5.untuk memperoleh pelajaran agama islam yang sempurna atau mempelajari al qur’an dan al hadits dll. 6. Membentuk kader-kader muslim yang penuh kreasi tanggung jawab ber akhlakul karimah serta sabar menghadapi cobaan dan pergolakan zaman. 7. mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan. 8. mempertahan kegiatan-kegiatan yang sudah berlaku dan dikembangkan terus menerus mengingat pentingnya sebagai peranan bagi agama, nusa dan bangsa. 9. mengingat mulianya ilmu yang bisa mengangkat drajat manusia dihadapan tuhannya. SARAN-SARAN : 1- Dengan adanya madrasah hendaknya dapat menambah keimanan kepada Allah SWT sehingga mendapat kedamaian dunia akhirat 2- madrasah adalah milik oramg islam maka maju mundurnya tergantung orang islam itu sendiri. 3- bagi murid dan pengajarnya lebih meningkatkan kedisiplinan dan pengabdiannya terhadap tugas-tugas dan tidak penyelewengan. 4- Bagi pemerintah dan swasta agar selalu memikirkan memperhatikan pelaksanaan pendidikan dimadrasah pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. 5. Bagi murid agar meningkatkan belajar yang akhirnya memperoleh ilmu yang banyak dan bermanfaat walau dengan susah payah ilmu bisa diperoleh hanya dengan kesabaran dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 6. Harapan pada masyarakat setempat dapat mendukung dan member dorongan dengan jalan mendaftarkan putra-putrinya dimadrasah tersebut dan membantu moral ataupun matreil demi kelancaran pendidikan dimadrasah khususnya madrasah DINIYYAH AWWALIYYAH SABILUL HUDA NALUMSARI . SUSUNAN PENGURUS MADRASAH DINIYYAH AWWALIYYAH “SABILUL HUDA “ NALUMSARI JEPARA JAWA TENGAH PERIODE 2012-2013 M. PELINDUNG : PETINGGI PENASEHAT : KH. ALI MANSUR. H. KASNADI KETUA : H. MATHOWI AMd. WAKIL KETUA : SUGENG HANTO. SEKRETARIA : DRS. ZAINAL ABIDIN. A. NARUM BENDHAHARA : H. AHMAD WARDOYO. MUHAJIR PEMBANTU UMUM : A. KADUS 1 NALUMSARI B. SEMUA PAEARNGKAT DESA WILAYAH KADUS 1 C. SEMUA KETUA RT/RW WILAYAH KADUS 1 D. SEMUA TOKOH MASYARAKAT WILAYAH KADUS 1 LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU MADRASAH DINIYYAH AWWALIYYAH MA’ARI NU 233 JEPARA “ SABILUL HUDA “ NALUMSARI JEPARA PERIODE 2012-2013 STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH PENGURUS : H. MATHOWI A.MD KEPALA : KH. SHOLIHUL HADI
WAKIL KEPALA : KY.ALI MUFRODI SEKSI-SEKSI KURIKULUM : UST.MASNUH KESISWAAN :KH. HABIB AHMAD HASAN AL JUFRI PHABI : NUR AMIN HUMAS : UST.M. ASROR K5 : USTDZH NUSRIN KHOIRIYYAH TU : ROHIS NI’MAH SPd 1 WALI KELAS : 1 : …………. II : MUHLIS SPd 1 III : SELAMET RIYADI IV : ALI MANSUR Sag V : NUR AMIN VI : MASNUH DATA PERSONALIA GURU DAN KARYAWAN NO NAMA L/P TTL JBTN TMT PDDKN PEL 1 H.Sholihul Hadi L Dmk 7-4-48 kep 1986 ponpes Nahwu 2 H.Ahmad Aljufri L Jep 12-9-55 Guru 1978 SI fiqih 3 Masnuh L Jep 27-10-55 Guru 1972 MA tauhid 4 Ruslan Ag L Jep 27-11-54 Guru 1995 MA tarikh 5 Ali Mufrodi L Kds 26-11-54 Guru 1976 MA B.Arab 6 M.Asror L Jep 21-7-65 Guru 89/94 MA Hadits 7 Ali Mansur Sag L Jep 27-3-71 Guru 1994 S1 Tauhid 8 Nur Amin L Jep 17-12-74 Guru 1997 MA Tafsir 9 Nusrin Khoiriyyah P Jep 3-10-71 Guru 2002 MA Tahaji 10 Muhlis SPd 1 L Jep Guru 2011 S1 Loghat 11 Selamet Riyadi L Jep 23-7-81 Guru 2010 Ponpes shorof 12 Rohis Ni’mah P Jep 15-5-88 TU S1 PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor : 449/pc.11.08/ LPM NU/BA/VIII/2006 بسم الله الرحمن الرحيم Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten Jepara dengan ini menyatakan bahwa : Nama Madrasah : Madrasah Diniyyah Awaliyah Ma’arif NU 233 Jepara Sabilul Huda Alamat : Nalumsari Jepara Didirikan Pada : senin wage 20 Dzulhijjah 1375/8 Agustus 1955 Nomor Induk Madrasah : BA.11.08.k233 Adalah madrasah yang didirikan oleh masyarakat Nalumsari yang penyelenggaraan dan pembinaannya diserahkan kepada pimpinan cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten jepara serta wajib menaati semua peraturan yang berlaku dilingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. Piagam ini diberikan kepada madrasah untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggak ditetapkan ditetapkan di : Jepara 01 Sya’ban 1427 H/ 25 agustus 2006 M Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan ma’arif NU Kabupaten Jepara H. WURYANTO Drs HARI PURWANTO Ketua sekretaris PARA ARWAH MASYAYIKH DAN MUASSIS SERTA ASATIDZ MADRASAH DINIYYAH AWWALIYYAH “SABILUL HUDA” NALUMSARI JEPARA 1- Simbah Kanoman Tunjung Sari Nalumsari 2- Habib Thoyyib Thohir Mbah Syamsuri Penagon 3- Mbah Rofi’I Dipoyudo Gerjen 4- Mbah Junaid Nglau 5- Mbah Bleduk Mbah Trowongso Salak 6- Mbah KH.Dimyati Nalumsari 7- Mbah KH.Ali Mansur /Ali Ahmadi Nalumsari 8. Mbah Carik Sonto Nalumsari 9- mbah Mahfudh Nalumsari 10- Mbah Hamid Mannan Nalumsari 11- Asmu’i Nalumsari 12- mbah musiran Nalumsari 13- Bapak Masyhudi Nalumsari 14- Bapak Jazuli Nglau 15- Mbah Zaenuri Bogol 16- Mbah H. Ridlwan 17- Kyai Khudlori padurenan
Nur Amin Ayah : Abdurrahman bin Muhammad syarbini bin Kertosono. Ibu : Marsih binti Giri bin Munsyarif. Adalah penulis buku sejarah “ MADRASAH DINIYYAH AWWALIYYAH SABILILUL HUDA ” Dilahirkan pada hari selasa kliwon 2 besar 1906 (jim akhir) atau 3 Dzulhijjah 1394 H atau tanggal 17 Desember 1974 TU. Di dukuh penagon Rt 1/Rw 6 kecamatan Nalumsari kabupaten jepara 59466 jawa tengah. Berdomisili di kajeksan No: 78 Rt2/2 kota kudus 59314. Riwayat pendidikan lulus SD tahun 1986, lulus madin Sabilul Huda Nalumsari tahun 1990, lulus MI Qudsiyyah kudus tahun 1991 (hanya setahun), lulus MTS Qudsiyyah kudus tahun 1995, lulus MA Qudsiyyah kudus tahun 1998 dan Khidmah di madrasah qudsiyyah kudus tahun 2000 sampai sekarang, khidmah di ma’had qudsiyyah kudus tahun 2011 sampai sekarang, khidmah di madrasah Diniyyah Nalumsari tahun 1997 sampai sekarang, khidmah dan mendirikan musholla Nurul Hidayah tahun 1996, khidmah Al qur’an di rumah ustadz Abdul Alim tahun 1989-1990, mondok di Damaran takhasshus alqur’an KH. Nur muttaqin tahun 1991-1996, dirumah KH. Sya’roni Ahmadi tahun 1996-1997, dimasjid dan dirumah KH. Mansur maskan tahun 1997, dirumah KH. Ulil Albab Arwani tahun 1997. Dimasjid KH. Yusak tahun 1987-1988. Dirumah mbah yai Syarbini tahun 1986-1989. Ngaji kitab Syarqawi ‘ala hud-hud, Hikam, Kifayatul atqiya’, Irsyadul ibad, Dasuqi ala ummil barohin, Tuhfatulmurid kepada KH. Turaichan ajhuri kudus. Ngaji kepada guru sepuh di Qudsiyyah mbah Ma’ruf Asnawi (Uqudul juman & Ghoyatul wusul). Mbah Syaroni Ahmadi (Faroidussaniyyah, Ilmul qiroat dan Faidlul asani qiro’at sab’ah). Mbah Yahya arif (Zed dan Tuhfatulmurid). Mbah Ma’ruf Irsyad (Tuhfatulmurid). Mbah Yasin (Falak,Abi jamroh). Yai Halim ma’ruf (Balaghoh Ma’ani, Ibnu aqil, Qira’atul Arabiyyah, Insya’). Yai Nadjib Hassan (Tafsir Jalalain). Yai Saifuddin (Balaghoh Badi’, Arudl dan Falak). Yai Hamid (Balaghoh Bayan, Abi jamroh, Tahrir dan Qurratul uyun Ramadlanan). Yai Hafidh Syathori (Uqudul juman). Yi Fathur Rahman (Bahasa Inggris dan Ilmu Jiwa). Dan para asatidz lainnya. Pernah ikut organesasi ANSHOR tahun 1989, IPNU tahun 1990, penataran P4 tahun 1992, NU ranting nalumsari tahun 1996-1997, wakil katib syuriyyah NU Ancab Nalumsari tahun 1998-2005, ketua LBM (lembaga Bahsul Masail) Ancab Nalumsari tahun 2006 sampai sekarang. Istri: Istiqomah binti Rif’an bin masijan bin Kasturo. Anak: Hayyin Najah Janiyya & Hababah Muqtafiya. Hobbi: Semua Seni dan baca buku. Visi & Missi: Hidup yang lebih baik dari yang kemarin selalu beristifadah bertafaqquh fiddin berusaha lebih bisa bermafaat kepada orang lain. Selalu dalam Ridlo Allah, cinta Rasulullah saw, bakti kepada orang tua, guru dan melaksanakan perintahnya dan menghindari semua larangannya. SEKILAS SEJARAH NALUMSARI Nalumsari adalah sebuah desa sejuk indah nan damai dilihat dari tata desanya yang setrategis sebagai penghubung antara masyarakat desa dan kota sebuah desa yang agamis juga masyarakat yang berniaga apalagi tersohar dengan ulamanya dan tabibnya . Nalumsari Nama yag Indah di dengar diresapi diangan-angan dalam artinya. Yang pernah saya dengar dari sesepuh terdahulu bahwa nama Nalumsari itu dari bahasa Arab dari kata : NALA + AL ULUM + AS SARY yang artinya : نَالَ + اْلعُلُومَ + السَّارِيّ Memperolah Beberapa Ilmu yang berlaku/bermanfa’at. Ada yang mengatakan نال العلوم السري : NALA + AL ULUM + AS SIRRI Yang artinya mendapat beberapa ilmu/pengetahuan / ma’rifat yang sirri / Rahasia. Karena itu tidah aneh beberapa ulama ,kyai , ustadz yang terkenal di daerahnya itu pernah menimba ilmu di Nalumsari itulah arti indah dari Sebuah nama NALUMSARI seperti nama lain sekitar desa itu NGLAU dari kata arab العلو yang berarti luhur / Tinggi adalagi GREJEN /GERJEN ada yang menyebutkan Gerajen Kayu Jatinya mbah raden Rofi’i Dipoyudo yang konon jatinya masih tumbuh sekitar makam mbah rofi’I dipoyudo Kalau diambil dari bahasa arab kemungkian dari dua kata QURRO JIN artinya Tempat jin, atau GHORRO Jin artinya kelihatan jelas jin yang maksudnya dulu dihuni bangsa alus/jin dengan susah payah mbah cikal bakal mengalahkan /menundung jin dengan spiritual dan supranaturalnya sehingga penduduk anak cucu tidak terkana SAMBET atau gangguan mahluk halus seterusnya . dan adalagi nama PENAGON yang dimaksud ngepen gawe nggon (jawa) serius mencari /membuat tempat /Iqamah untuk mngabdi kepada Allah SWT tersirat dalam al qur’an ان الذى قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة الا تخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم نوعدون . وقال وان لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا dulunya menurut cerita orang-orang tua penagon juga banyak dihuni bangsa jin atau dayang dan hanya para cikal bakallah sebagai kekasih Allah SWT yang bisa mengalahkan dan memindahkannya.sehingga kita tinggal menuai buahnya. Nalumsari nama yang mempesona dan mengandung daya gaib bersinergis dengan alam gaib (ono hawane) terlebih para tabib / supranaturalnya yang begitu tersohor dikalangan sendiri maupun luar daerah sejak zaman petiggi WIROSOLO PETINGGI WIROSOLO + YANG IDENG SOKROMO KAMISAH + MARTO RUMAT CARIK NAROH MARSANAH + MUNSARIP MASRUKIN/BRODEN SUWITO GIRI + TINI M. MUKLIS MARSIH + ABDURRAHMAN NUR AMIN + ISTIQOMAH HAYYIN NJ . CHABABAH M. Periode supranatural selanjutnya adalah petinggi IRSYAD dengan carik NAROHnya yang terkenal, petinggi IRSYAD juga TABIB yang menurunkan H. SULIYAS sekarang, Periode seterusnya adalah MBAH NUR SALIM zaman petinggi SOROWIKROMO/SUROMINI dengan carik SONTO yang terkenal perjuangannya di madrasah Diniyyah SABILUL HUDA. Periode selanjutnya adalah mbah KH. DIMYATI BIN ISMA’IL / mbah NASRUN juga Pendiri MTs ISMA’ILYYAH zaman petinggi as’ad & Kusmanto dengan carik SUGENG HANTO PUTRA carik SONTO Juga pengurus madrasah Diniyyah sabilul huda sekarang. Dan periode sekarang adalah mbah H. SULIYAS BIN IRSYAD sebagai pemerhati mbah TUNJUNG SARI cikal bakal Nalumsari. Dan periode supranatural yang lain atau selanjutnya siapa lagi penulis belum tahu. Apakah mbah Bisyri Dimyati Apakah mbah Mariyadi apakah mbah Suripah DUKUN BAYI Apakah mantra suntik H.Agus bin suliyas atau Ridlo ataukah anda sendiri pembaca yang budiman si maestronya? Itulah NALUMSARI banyak MAESTRO yang antic dengan MAZIYYAHNYA sendiri – sendiri. Nalumsari dengan cikal bakalnya MBAH TUNJUNG SARI menurut mbah MUSIRAN adalah mbah KANOMAN TUNJUNG SARI ada satusaya ingat Dawuh-Dawuh sang guru MAULANA AL HABIB LUTHFI PEKALONGAN bahwa mulai pada zaman kewalian apabila sang wali meninggal dunia maka Allah akan menjadikan ganti terhadap wali tersebut ditempat atau disekitar tempat tersebut. Didalamnya ada masjid yang megah DARUSSALAM , MI dan MADIN sabilul huda, TPQ, MTs, ALIYAH ISMAILIYYAH, TK,SDN 1dan 2 semua di desa Nalumsari menunjukkan daerah yang agamis aktif produktif dan kondusif karena banyak ulama’ dan santrinya terlebih ada itratun nabi / tetesan darah nabi MUHAMMAD SAW yaitu ABAH HABIB AHMAD BIN HASAN AL JUFRI sekeluarga اهل بيت الصطفى الطهر * هم امان الأرض فالدكر. يارب بهم وبألهم عجل بالنصر والفرج . وقال تعالى : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال : ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون .
Beliau adalah putra habib hasan al jufri dan putra tirinya mbah KH.Dimyati Nalumsari yang sekaligus kepala MTs Isma’iliyyah periode pertama berdirinya MTs sampai tahun 2012 masa mudanya gemar bermain bola volley dilanjutkan berorganesasi malai Anshor, NU,RANTING, ANCAB, DAN mulai menjadi ketua ancab, katib syuriah NU dan sekarang menjadi Syuriyah NU serta calon MUSTASYAR sekaligus ketua MUI , ketua ALAWIYYAH sewilayah jepara dam banyak lagi predikat yang disandang termasuk SPd1 dan yang antic dan perlu menjadi Uswatu Hasanah adalah beliau masih eksis khidmah di madrasah Diniyyah sabilul Huda Nalumsari pernah menjadi kepala madrasah, guru biasa malah sekarang merangkap menjadi kesiswaan madrasah Diniyyah hebat bukan …..? orang tinggi orang besar orang mulia masih memikirkan Nasib Orang Bawahan, mulai tahun 1978 sampai sekarang kurang lebih 34 tahun. Mohon penulis diperkenankan menulis silsilah atau fotonya disini alias Amit-Amit bah…..” 1-Rasulullah Muhammad saw 2- Siti Fatimah + Sayyidina Ali Bin Abi Thalib 3- Al husein 4- Ali zainal Abidin 5- Muhammad Al Baqir 6- Ja’far as shadiq 7- Ali al uroidli 8- Muhammad An naqib 9- Isa Arrumi 10- Ahmad Al Muhajir 11- Ubaidillah 12- Alwi 13-Muhammad 14- Alwi 15- Ali kholi’ qasam 16- Muhammad shahib marbath 17- Ali 18- Muhammad Al Faqih Al muqaddam 19- Ahmad 20- Muhammad 21- Ali 22-Muhammad 23 – Abi Bakar Aljufri 24- Ali Al Khowas 25- Abdullah Attursi 26- Muhammad 27- Abdurraman Maula Al arsya’ 28- AL Hadi 29- As shodiq 30- Ali 31- Hasan Shohibul Qarin 32- Iedrus 33- Hasan 34- Ali 35- Syaikh 36- Sholeh 37- Hasan 38- Abah Ahmad Al jufri + Ummi Nur Hayati Binti Asmu’i Berputra : 1- Laki-Laki Meninggal 2- Jaziroh 3- Sholeh 4- Faizatun Ni’mah 5- Ummi Hanik dan inilah dari pada foto beliau :

Jumat, 05 Oktober 2012

اهل البيت المصطفى الطهر هم امان الارض فالدكر

Hadis Nabi: Berkaitan Ahlulbait : 1.Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Penduduk Yaman datang, mereka lebih lembut hatinya. Iman ada pada orang Yaman. Fekah juga ada pada orang Yaman. Kemudian hikmat juga ada pada orang Yaman 2.Hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amru r.a katanya: Nabi s.a.w memberi isyarat dengan tangan ke arah Yaman, seraya bersabda: Ingatlah, sesungguhnya iman ada di sana sedangkan kekerasan dan kekasaran hati ada pada orang-orang yang bersuara keras berhampiran pangkal ekor unta ketika muncul sepasang tanduk syaitan, iaitu pada Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar 3. Nabi s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang dilambatkan oleh amalannya, tidaklah dia dipercepatkan oleh nasab keturunannya.” 4. Dari Abdul Muthalib ibnu Rab’ah ibnul Khariif, katanya Rasulullah SAW telah bersabda : ” Sesungguhnya sedeqah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad mahupun bagi keluarga Muhammad .” (HR Muslim) 5. At-Thabarani dan lain-lain mengketengahkan sebuah Hadeeth yang bermaksud; “Belum sempurna keimanan seorang hamba Allah sebelum kecintaannya kepadaku melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri; sebelum kecintaannya kepada keturunanku melebihi kecintaannya kepada keturunannya sendiri; sebelum kecintaannya kepada ahli-baitku melebihi kecintaannya kepada keluarganya sendiri, dan sebelum kecintaannya kepada zatku melebihi kecintaannya kepada zatnya sendiri .” 6. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tarmizi dari `Ali RA bahawa Rasulullah SAW bersabda :”Barangsiapa mencintai kedua orang ini, yakni Hassan,Hussein dan ayah serta ibunya, maka ia bersama aku dalam darjatku di Hari Kiamat 7. Ibnu `Abbas RA berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda : “Cintailah Allah atas kenikmatan yang diberikanNya kepadamu sekelian dan cintailah aku dengan mencintai Allah dan cintailah ahlul-baitku kerana mencintaiku” 8. Ad- Dailami meriwayatkan sebuah Hadeeth dari `Ali RA yang menyebut sabda Rasulullah SAW: “Di antara kalian yang paling mantap berjalan di atas sirath ialah yang paling besar kecintaannya kepada ahlul-baitku dan para sahabatku.” 9. Diriwayatkan oleh At-Thabarani, bahawa Jabir RA mendengar `Umar ibnu Khattab RA berkata kepada orang ramai ketika mengahwini Ummu Kalthum binti `Ali bin Abu Thalib : “Tidakkah kalian mengucapkan selamat untukku? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ` Semua sabab (kerabat) dan nasab (salasilah keturunan) akan terputus pada hari kiamat kelak kecuali kerabat dan nasabku’. 10. Hadeeth Thaqalain riwayat Zaid bin Al-Arqam RA menyebut : “Kutinggalkan di tengah kalian dua bekal. (Yang pertama): Kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya terang. Hendaklah kalian ambil dan berpegang teguh padanya.dan (kedua) :Ahli Baitku. Kalian kuingatkan kepada Allah mengenai Ahli-Baitku! Kalian kuingatkan kepada Allah mengenai Ahli-Baitku!” 11.Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dalam Hadeeth lain: “Apabila bintang-bintang lenyap, lenyaplah penghuni langit; dan apabila ahli-baitku lenyap, lenyap pula penghuni bumi.” 12.Sebuah Hadeeth riwayat Al Hakim dan disahihkan oleh Bukhari & Muslim menyebut : “Bintang-bintang merupakan (sarana) keselamatan bagi penghuni bumi (yang sedang belayar) dari bahaya tenggelam/karam sedangkaan ahlul-baitku sarana keselamatan bagi umatku dari perselisihan (dalam agama). Bila ada satu kabilah Arab yang membelakangi ahlul-baitku, mereka akan berselisih kemudian menjadi kelompok Iblis.” 13. Hadeeth Rasulullah SAW dari Abu Dzar menyatakan :” Ahlul- baitku di tengah kalian ibarat bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya ia selamat dan siapa yang ketinggalan ia binasa.” 14. Abu Dzar Al- Ghiffari RA menuturkan bahawa ia mendengar sabdaan Rasulullah SAW :”"Jadikanlah ahlul-baitku bagi kalian sebagai kepala bagi jasad dan sebagai dua belah mata bagi kepala.” 15. Hadeeth riwayat Imam At-Tarmidzi, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : “Dunia tidak akan berakhir sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki dari keluargaku yang namanya menyerupai namaku. 16. Dari Tufail dari `Ali RA Nabi SAW bersabda : ” Jika dunia ini hanya tinggal sehari sahaja nescaya Allah akan bangkitkan seorang lelaki dari keluargaku yang akan memenuhi dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman.” 17. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah menegaskan:”Orang yang terbaik di antara kalian ialah orang yang terbaik sikapnya terhadap keluargaku setelah aku tiada” 18. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah Hadeeth :” Empat golongan yang akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat: Orang yang menghormati keturunanku, orang yang memenuhi keperluan mereka, orang yang berusaha membantu urusan mereka pada saat diperlukan, dan orang yang mencintai mereka dengan hati dan lidahnya.” 19. At-Thabarani pula mengketengahkan Hadeeth dari Abdullah ibnu `Umar RA yang mengatakan: “Allah SWT menetapkan tiga `hurumat’ (hal-hal yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar). Barangsiapa menjaga baik-baik tiga `hurumat’ itu, Allah akan menjaga urusan agamanya dan keduniaannya. Dan barangsiapa tidak mengendahkannya, Allah tidak akan mengendahkan sesuatu baginya. Para sahabat bertanya: Apa tiga hurumat itu ya Rasulullah? Baginda menjawab: Hurumatul Islam, hurumatku dan hurumat kerabatku.” 20. Dari Abu Said Al-Khudri RA, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW :”Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaanNya, sesungguhnya seseorang tidak membenci kami, ahlulbait melainkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka.” (HR Al-Hakim) . 21. At-Thabarani juga meriwayatkan Hadeeth dari Jabir ibnu Abdullah RA yang menceritakan beliau sendiri dengar dari Rasulullah SAW dalam suatu khutbah antara lain menyebut: ” Hai manusia, barangsiapa membenci kami, ahlul-bait, pada Hari Kiamat Allah akan menggiringnya sebagai orang Yahudi.” Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam sebuah Hadeeth Marfu’, bahawasanya Rasulullah SWT telah menegaskan: “Siapa yang membenci ahlul-bait ia adalah seorang munafik.” 22. Menurut riwayat Al Bukhari yang diterimanya dari Abi Bukrah, dia ini berkata: "Aku pernah melihat Nabi s.a.w.sedang berdiri di atas mimbar sedang Hasan duduk melihat sebentar kepada orang banyak, lalu melihat pula kepada Nabi s.a.w. sebentar. Maka bersabdalah Nabi s.a.w. yang maksudnya: "Sesungguhnya anakku ini adalah Sayid (Tuan). Dan moga-moga Allah akan mendamaikan dengan anak ini di antara dua golongan kaum Muslimin." 23. Rasulullah saw berpesan kepada manusia agar tida tersesat jalan, sabdanya : “Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah kutinggalkan pada kamu yang apabila kamu berpegang dengannya kamu tidak akan tersesat; kitab Allah dan `itrahku Ahlulbaitku.” (HSR Al-Turmudzi 2/308). 24. Didiklah anak-anak kalian atas tiga hal. Mencintai Nabi kalian. Mencintai Ahli bait- ku. Membaca al-Qur’an.(Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardaweih, dan at-Thabrani dalam kitab tafsir-nya) 1.Hak Muslim terhadap Muslim yang lain ada enam iaitu: (1) Apabila engkau bertemu, berilah salam padanya, (2) Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya, (3) Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat padanya, (4) Apabila dia bersin lalu mengucapkan ’alhamdulillah’, doakanlah dia (dengan mengucapkan ’yarhamukallah’), (5) Apabila dia sakit, ziarahilah dia, dan (6) Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya.” (Hadith Riwayat Imam Muslim). 2. Dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab r.a katanya : " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : - ' Hanyasanya amalan-amalan itu adalah ( bergantung ) kepada niat, dan hanyasanya bagi setiap manusia itu apa ( balasan ) yang diniatkannya. Maka barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin ia memperolehinya atau kerana seorang perempuan yang ingin ia menikahinya, maka hijrahnya itu adalah atas apa yang ia berhijrah kerananya.' 3.Dari Abu Abdul Rahman, Abdullah bin Umar r.a, berkata : Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Islam itu didirikan atas lima ( pekara ) - Menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, naik haji ke Baitullah dan puasa sebulan Ramadhan. Hadis 40. 4.Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir r.a. katanya : saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Sesungguhnya yang halal itu terang ( jelas ) dan yang haram itu terang, dan di antara keduanya pula terdapat pekara-pekara yang syubahat ( tidak terang halal atau haramnya ) yang tiada diketahui oleh orang ramai. Orang yang memelihara dirinya dari pekara-pekara yang syubahat itu adalah seperti orang yang melindungi agama dan kehormatan dirinya. Orang yang tergelincir ke dalam pekara syubahat itu akan tergelincir masuk ke dalam pekara haram. Laksana seorang pengembala di pinggir sebuah tempat larangan, yang akhirnya lalai dan masuk ia ke dalam tempat larangan itu. Adapun bagi setiap raja sebuah tempat larangan, dan tempat larangan Allah itu adalah pekara-pekara yang diharamkanNya. dan ketahuilah pada setiap jasad itu seketul daging. Andainya ia baik, baiklah seluruh jasad itu dan sekiranya ia rosak maka rosaklah seluruh jasad itu. Itulah hati. 5.Dari Abu Ruqayah Tamim bin Aus Ad-Dhari r.a, bahawasanya Nabi SAW bersabda : ' Agama itu adalah nasihat. ' Kami sekelian bertanya : ' Untuk siapa ? ' Maka jawab Rasulullah SAW : ' Bagi Allah, kitabNya, RasulNya dan bagi penganjur-penganjur kaum Muslimin dan orang awamnya. 6.Dari Ibn Umar r.a, bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : ' Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengaku tiada tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan mendirikan sembahyang, memberi zakat, maka jika mereka melakukan semua itu akan terselamatlah darah dan harata benda mereka dariku, kecuali yang mana ada hak Islam padanya dan perkiraan mereka terserahlah kepada Allah Ta'ala. 7.Dari Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar r.a : " Bahawa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Apa yang aku larang kamu lakukan maka hendaklah kamu tinggalkannya, dan apa yang aku perintahkan kamu lakukan hendaklah kamu lakukan sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya telah binasa umat-umat yang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak bertanya serta pertelingkahan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka. 8.Dari Abu Hurairah r.a : Telah bersabda Rasulullah SAW : " Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, dia tidak akan menerima melainkan yang baik sahaja. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum Mukminin sama sebagaimana Dia memerintahkan para Mursalin ( para Rasul ). Allah berfirman : ' Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. ' Dan Allah berfirman lagi : ' Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik yang Kami berikan kepada kamu. ' Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan tentang seorang lelaki yang telah belayar jauh. Rambutnya kusut, berdebu, mengangkat kedua belah tapak tangannya ke langit serta memohon : Ya Tuhanku ! Ya Tuhanku ! Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram dan pakaiannya dari yang haram, dan dia telah dikenyangkan dari sumber yang haram. Alangkah jauhnya dia ( doanya ) untuk dikabulkan. 9.Dari Abu Muhammad, Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya r.a yang berkata : " Aku menghafal dari Rasulullah SAW : ' Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tiada meragukanmu. " 10.Dari Abu Hurairah r.a katanya: " Telah bersabda Rasulullah SAW : " Sebaik-baik Islam sesaorang itu adalah peninggalannya tentang apa yang tiada kena mengena dengannya. 11.Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik r.a, khadam kepada Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW : Tiada beriman sesaorang kamu, sehinggalah ia mencintai saudaranya sama seperti ia menyintai dirinya sendiri. 12.Sabda Rasulullah saw : “Jika telah diletakkan jenazah untuk diusung di leher mereka, jika Jenazah orang shalih maka ia (ruh nya) berkata : percepatlah..!, jika bukan orang baik maka ia berkata : wahai celakalah tubuh, kemana mereka akan membawa tubuh ini..!, suara itu didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia, jika manusia mendengarnya ia akan roboh pingsan/wafat” (Shahih Bukhari) 13.Sabda Rasulullah saw : “Sungguh sebesar besar kejahatan diantara muslimin adalah orang yg mempermasalahkan hal yg tidak diharamkan, namun menjadi diharamkan sebab ia mempermasalahkannya” (Shahih Bukhari) 14.Berkata Anas bin Malik ra : Aku mendengar Nabi saw sering berdoa : “wahai Allah Sungguh Aku Berlindung pada Mu dari Gundah dan Sedih, juga dari Lemah dan Malas, dan dari Kikir dan penakut, dan dari himpitan hutang dan penindasan orang lain” (Shahih Bukhari) 15.Sabda Rasulullah saw : Raja dari semua doa mohon pengampunan adalah kau ucapkan : “(Wahai Allah, Engkau Tuhanku, Tiada Tuhan selain Engkau, Engkau yg menciptaku, dan aku adalah Hamba Mu, dan Aku ada pada janji dan sumpah setiaku (syahadat), dan aku berbuat semampuku (menunaikan janji dan sumpahku itu), aku berlindung pada Mu dari keburukan yg kuperbuat, aku sadari kenikmatan Mu atasku, dan aku sadari pula perbuatan dosa dosaku pada Mu, maka ampunilah aku, karena tiada yg mengampuni dosa kecuali Engkau). Barangsiapa yg mengucapkannya di siang hari dg mendalami maknanya lalu ia wafat dihari itu maka ia masuk sorga, barangsiapa yg mengucapkannya dimalam hari dg mendalami maknanya dan ia wafat sebelum pagi maka ia masuk sorga” (Shahih Bukhari) 16. Sabda Rasulullah saw : “dua kenikmatan yg sering dilupakan banyak orang, kesehatan dan kelowongan waktu” (Shahih Bukhari) MUTIARA HIKMAH PARA SALAF "Berziarahlah kamu kepada orang-orang soleh! Kerana orang-orang soleh adalah ubat hati." (Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas) Seindah-indahnya tempat di dunia adalah tempat orang-orang yang soleh, kerana mereka bagai bintang-bintang yang bersinar pada tempatnya di petala langit." (Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad) "Apakah kamu mau tahu kunci-kunci syurga itu ? Kunci Syurga sebenarnya adalah "Bissmillahirraman nirrahim" (Al Habib Abdullah Bin Muhsin Al Atthos) "Sebaik-baiknya teman adalah Al-Qur'an! dan seburuk-buruknya teman adalah syaitan!" (Al Habib Abdullah Bin Muhsin Al Atthos) "Orang yang sukses adalah orang yang istiqomah di dalam amal baik." (Al Habib Alwi Bin Muhammad Bin Tohir Al Haddad) "Semua para wali di angkat karena hatinya yang bersih, tidak sombong, dengki, dan selalu rendah diri" (Al Habib Muhsin Bin Abdullah Al Atthos) ” Terangi rumahmu dengan lampu, dan terangi hatimu dengan Al-Qur’an”. (Al Habib Abdullah Bin Muhsin Al Attas) Jadikan akalmu, hatimu, ruhmu, jasadmu, karena bila semua terisi dengan namanya berbahagialah kamu “. (Al Habib Abdullah Bin Muhsin Al Attas) Jadilah orang-orang yang sholeh, karena orang-orang yang sholeh akan bahagia di dunia dan akherat . Dan jadilah orang-orang yang benar, jangan menjadi orang yang pintar, karena orang yang pintar belum tentu benar, tetapi orang yang benar sudah pasti pintar “. (Al Habib Abdullah Bin Abdul Qadir Bin Ahmad Bilfaqih) Ilmu itu bagai lautan dan tak akan ada yang mengenalnya kecuali merasakannya “. Al Habib Abdurrahman Bin Ahmad Assegaf Janganlah kau tunda-tunda kebaikan sampai esok hari, karena engkau tak tahu apakah umurmu sampai esok hari". Orang yang buta bukan orang yang melihat banyaknya harta, akan tetapi, yang disebut orang buta, orang yang tak mau melihat ilmu agama". (Al Habib Abdullah Bin Mukshin Al-Attas) Sesiapa (dari kalangan Ba’Alawi) yang tidak menjalani perjalanan para leluhurnya, nescaya dia akan kecewa dan terhina.". (Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi )

النور الظاهري والباطني

النُّوْرُالظّاهِرِيّ وَالبَاطِنِيُّ فِِى تَرْجَمَةِ السِّرَاجِ الاَمَانِىّ فِي ذِكْرِ نُبْذةٍ مِنْ مَناقِبِ السَّيِّدْطَيِّبْ طَاهِرْالفنَاكُوْنِيّ رَحِمَ اللهُ عَنْهُ رَبّهُ المُعْطِي الغَنِيّ هَذَا مَقَامُ السَّيِّدْطَيِّبْ طَاهِْر الجُزْءُ الاوَّلُ لِرَفِيْقِك الفَقِيْرِ نُوْرامِيْن بِنْ عَبْدُالرّحْمَنْ بِنْ مُحَمَّدْ شَرْبِيْنِىْ النُّوْرُالظَّاهِرِيُّ وَالبَاطِنِيُّ فِيْ تَرْجَمَةِ السِّرَاجِ الاَمَانِيِّ ِفيْ ذِكْرِنُبْذَةٍ مِنْ مَنَاقِبِ السَّيِّدْ طَيِّبْ طَاهِرْ الفنَاكُوْنِىِّ رَحِِمَ اللهُ عَنْهُ رَبَّهُ المُعْطِى الغَنِىِّ وَفِيْمَا يَنْفَعُ لِلْمُسْلِمِ المُعْتَنِي مُقَدِّمَةٌ بِسْمِ اللهِ الرّحْمنِ الرَّحِيْمِ الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْنَا التَّوْبَةَ وَحَرَّمَ الاِصْرَارَ اَحْمَدُهُ حَمْدَ مُعْتَرفٍ بِالذُّنُوْبِ وَالاَْوْزَارِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الاَخْيَار وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ السَّادَاتِ الاَبْرَارِ، اَمَّا بَعْدُ : فَهَذَا تَعْلِيْقٌ نَافِعٌ لِيْ وَلاِخْوَانِيْ اِنْ شَاءَ اللهُ. اَلْقَيْتُهُمُ مِنْ مِشَايِخِيْ وَاَسَاتِيْذِيْ وَمُرَبِّ رُوْحِيْ ذِيْ الفَيْضِ النُّوْرَانِيّ الحَبِيْب لُطْفِيْ بِنْ يَحْيِِِىَ وَخَلِيْفَتِهِ الشَّيْخ مُحَمَّدْ مُعْرُوفْ اَسْنَوِيْ وَمُرَبِّ رُوْحِيْ ذِيْ الطَّرِيْقَةِ العَلَِويَّّةِ الحَبِيْب عُمَرْ بِنْ اَحَْمَدْ المُطَهَّرْ وَفَّقَنَا اللهُ وَاِيَّاهُمْ وَالمُسْلِمِيْنَ مَعَ البِرِّ وَالتَّقْوَى وَحَمَايَا وَاِيَّاهُمْ بِحِمَايَتِهِ مِنَ الضَّرَرِوَالبَلْوَى اِنَّهُ عََلَىَ مَا يَشاَءُ قَدِيْرٌ وَبِالاِجَابَةِ جَدِيْرٌ يَانِعْمَ المَََوْلىَ وَياَنِعْمَ النَّصِيْرُ قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَرَّخَ مُؤْمِنًا فَكَاَنَّمَااَحْيَاهُ وَمَنْ قَرَأَ تَارِيْخَهُ فَكَاَنَّمَا زَارَهُ وَمَنْ زَارَهُ فَقَدْ اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللهِ فِيْ حَرُوْرِالجَنَّةِ. الحَدِيْثُ " الَقَائِلُ : عِلْمُ التَّارِيْخِ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ اَحْوَال المَاضِيِّيْنَ وَثَمْرَتُهُ اِعْطَاءُ ذِيْ حَقٍّ حَقَّّهُ وَاسْتِرْجَاعِ النُّفُوْسِ وَاسْتِكْثَارِهَا مِنَ الاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَتَثْبِيْتِهَا. وَقَالَ تَعَالىَ وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ.وَقَالَ العِرَاقِيُّ : تَجْمَعُ مَا صَحَّ وَمَا قَدْاَنْكَرَا وَلْيَعْلَمِ الطَّالِبُ اِنَّ السِّيَرَا وَقَالَ الاِمَامُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرهِ مِنَ الائِمَّةِ اِذَا رَوَيْنَا فِي الحَلالِ وَالحَرَامِ شَدَّدْناَ وَاِذَارَوَيْنَا فِى الفَضَائِلِ تَسَاهَلْنِا فَارَا قَوْم مُسْلِمِينْ سَغْكِيْغ تَاسِيهْ بُوْدُوْنِيْ كَاوُوْلاَ لَنْ كَاطَاهْ ككِيْرَاعَانْ بُؤمنَاوِيْ وُوْنْتنْ اِغْكَغْ كَالِيْنتُوْ كرْصَاهَا غلرسَاكنْ دُوْغَا لَنْ دُوْرُوْغَانْ سَاهِيْ فَانْجنغَانْ كَاوُوْلاَ جَادُوْغْ مُوْكِيْ مُوْكِيْ كِيْطَااِغْدَالمْ كسَاغْ لَنْ فغَامَالاَنْ ترْمَاسُوءْ كِتَابْ منِيْكاَ فِيْنَاِريْغَانْ كَاتَامْفِيْ دِيْنِيْغْ اللهْ دَادُوْسْ عَمَلْ صَالِحْ مَنْفَعَةْ لَنْ بَرَكَةْ دُنْيَا اَخِيْرَةْ كَانْطِيْ ِرضَا رَحْمَةْ لَنْ مَغْفِرَةْ اِيْفُوْنْ اَخِيْر اِيْفُوْن حُسْنُ الخَاتِمَةْ بِشَفَاعَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ اَمِيْنَ نُوْر اَمِيْن عَبْدُالرَّحْمَنْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْْمَنِ الرَّحِْيم لِرِضَاءِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ الفَاتِحَة.... وَبِجَاهِ سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلاَناَ مُحَمَّدٍ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّّمَ الفَاتِحَة.... وَبِجَاهِ سَيِّدِنَا اَدَمَ وَاُمِّنَا سَيِّدَتِِنَا حَوَّاءَ وَمَنْ تَنَاسَلَ مِنْهُمَا مِنَ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِماَتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ خُصُوْصًا نَبِيْ اِبْرَاهِيْم نَبِيْ مُوْسَى نَبِي عِيْسَى نَبِيْ دَاوُدْ نَبِيْ اِليَاسْ نَبِيْ اِدْرِيْسْ نَبِيْ خَضِرْ نَبِيْ يُوْسُفْ نَبِيْ هُوْد نَبِيْ يُوْنُسْ وَاَصْحَابِ الكَهْفِ وَلُقْمانِ الحَكِيْم وَسَيِّدَتِنَا مَرْيَمْ بِنْتِ عِمْرَانْ وَاَسِيَةَ بِنْتِ مَزَاحِمْ وَكُلْثُوْم اُخْتِ مُوْسَى وَجَمِيْعِ الاَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَالمَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِيْنَ خصوصا سيدنا جبريل وميكائل واسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان وحملة العرش وحافظه والملائكة الكرام الكاتبين واهل الطاعة من اهل السموات والارضين وجميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا سيدنا ابي بكروعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه وسيدنا الحسن والحسين وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا هند وام هنيئ واتيكاه وسيدنا حمزة وعباس وست تمام العشرة من اهل الجنة واهل البدر والاحد والخندق والحنين والجهاد في سبيل الله وائمة الاربعة الجتهدين وجميع ازواج النبي وذرياته واهل بيته واصهاره واشياعه واصحابه واحبابه وامته والينا معهم اجمعين لهم الفاتحة.... وجميع الاولياء الاقطاب خصوصا القطب الربانى والغوث الصمدانى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلانى وسيدنا الشيخ ابي الحسن علي الشاذلي وسيدنا محمد بهاءالدين النقشبندي وسيدنا سليمان الجزولي والشيخ محمد بن ادريس الشربوني والشيخ احمد البدوي والشيخ احمد الرفاعي وسيدنا ابي بكر العدني وسيدنا علي بن ابي بكر السكراني وسيدنا ابراهيم اللقاني وسيدنا ابراهيم الدسوقي وسيدنا محمد عبد الوهاب الشعراني والشيخ بصيري البردة والشيخ مالك والشيخ ابي سعيد القليوبي والشيخ عزالدين والشيخ تقي الدين والشيخ عبد العظيم والشيخ ابن الصلاح والشيخ جعفر الصادق والشيخ يوسف الهمداني والشيخ امير كلال والشيخ يعقوب الجرحي والشيخ محمد باقي بالله والشيخ عبد الله الدهلوي والشيخ منصور الصالوي وجميع ساداتنا الصوفية اينما كانوا خصوصا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي والشيخ ابي بكر بن سالم والشيخ عبد الله باعلوي والشيخ عبدالله العيدروس وخصوصا حبيب عمر بن عبدالرحمن العطاس حبيب عبد الله بن طاهر حبيب طاهر بن طاهر حبيب محمد المظهر حبيب عبدالله وطاب حبيب يوسف حبيب علي بن عبدالله الصافي حبيب شيخ بن احمد بافقيه حبيب محمد بن احمد بافقيه حبيب محمد بن عيدروس الحبشى حبيب محمد بن احمد المخضر حبيب ابوبكر بن عمر بن يحيى حبيب محمد بن حسين العيدروسحبيب حسين الحميد حبيب صالح بن محسن الحميد حبيب عبدالقادر بالفقيه حبيب عبدالله بن عبدالقادر بالفقيه حبيب محمد بن حسين باعبود حبيب علوي السقاف حبيب هادي بن صادق بن الشيخ ابي بكر حبيب جعفر بن شيخان السقاف حبيب ابراهيم السمرقندي حبيب عبد القادر السقاف حبيب عبدالرحمن سامبو حبيب حمزة الشطا حبيب عبدالرحمن المخدوم حبيب عبدالعشيق حبيب شيخ بافقيه حبيب عبدالله بن عمر الكاف حبيب صادق بن زين العيدروس حبيب علي بن محمد الشهاب حبيب عبدالرحمن موتيه حبيب مولانا المغربي حبيب شيخ نون حبيب عبدالله بن عمر الهندوان حبيب محمد بافقيه جبيب علوي بن علي الحبشي حبيب سيد مولانا المغربي حبيب احمد بن علي بافقيه حبيب سالم المطهر حبيب زين حيريد حبيب حسن المساواء حبيب حسن حبيب عمر حبيب زين الجفري حبيب احمد السقاف حبيب علوي باعبود وسيد مولانا المغربي واهل وانابادرا ينفعنا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم وكرماتهم لهم الفاتحة.... والى حضرة الحبيب علوي حسين بافقيه حبيب هاشيم بن يحيى حبيب احمد بن عبدالله العطاس حبيب علي بن احمد العطاس وكرمات الحكايات حبيب صالح الحبشي حبيب مولانا المغربي حبيب عمر بن علي بن شيخ ابى بكر حبيب طه بن عمر بن يحيى حبييب عبدالله بن حسين بن محسن العطاس شيخ محي الدين حبيب علوي بن محمد الحداد حبيب حسين بن ابي بكر العيدروس حبيب احمد بن علوي الحداد حبيب علي بن عبدالرحمن الحبشي حبيب علي بن حسين العطاس حبيب سالم جندان حبيب عبدالرحمن العيدروس حبيب حسين العيدروس حبيب مصطفى مولا توكوعاه حبيب علوي با حسان حبيب عباس الملكي حبيب محمد بن هادي السقاف وجميع الصالحين والصالحات خصوصا كياهى شمس الدين كياهى خليل مدورا كياهى عبدالحميد شريفة خديجة كياهى اسعد شمس العارفين كياهى هاشم اشعري كياهى تليغسغ كياهى اكغ سيلا كياهى منادي كياهى سراج كياهى دلهاركياهىجلالين كياهى دامار كياهى عبدالله سادار كياهى صالح دارات كياهى مصطفى كياهى اشعري كياهى مشفع كياهى اكغ ناتاس اغين كياهى عبدالحميد سونن سنداغ دوورسونن بايات سونن فوجوك سونن فاندان اران سونن ترباياسونن براما سونن باتا فوتيه امباه متمكن امباه سوريا كوسوما امباه كياهى شريف هداية الله امباه سيد امباه كورو نادى شيخ جاغكوغ امباه كانجور امباه سراج الدين امباه حسن منهاج امباه حسن مؤمن امباه مالك امباه حسن منادي امباه حسن ديفورا امباه نور امام ملاغيامباه جاكا امباه نور كلام امباه نور موكا امباه صمد امباه دالم سانتري رادين فتح سلطان ترغكانا اهل مقام حاجي شيخ جامبو كاراغ شيخ جمادى الكبرى شريفة فاطمة العيدروس فغيران ابي ناوا كرامة كامفوغ بندان سيد عبدالرحمن شيخ عبدالاول والي انوم كرامة اوجوغ تانجوغ شيخ عبدالرحمن الكهف ينفعنا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم وكرماتهم لهم الفاتحة..... اللهم اوصل وتقبل مثل ثواب ما قرأناه من القرأن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قرأنامن مناقب الحبيب المستقيم ذي الكرامة التسبيحية القلائد الظاهرية سيدنا طيب طاهر الفناكوني رحم الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته واسراره وكرماته فى الدارين امين مبتغين لمرضاتك متقين من سخطك مؤمنين بك محسنين لثوابك خالصين مخلصين بوجهك الكريم بعدالقبول عندك والى جميع من ذكرت اسماءهم واخيرهم والى جميع الرقباء والنقباء والنجباء والابدال والاوتاد والاقطاب والغوث خصوصا القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني واهل بيته وازواجه واصهاره واتباعه ومريده ومريداته ومحبه ومحباته والينا معهم اجمعين ثم سائر الاولياء التسعة وسائر الاولياء في العرب والعجم وحملة القرأن والزهاد والمفسرين وساداتنا الصوفية المحققين وجميع اهل الطريقة المعتبرة والفقهاء والمصنفين والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين والمقربين وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن اوصانا واوصاهم بالخير ولمن احسن الينا وسائر من اساء علينا وجميع ابائنا وامهاتنا واصولنا وفروعنا وازواجنا واصهارنا واخواننا واخواتنا وعمنا وعمتنا واخوالنا وخالاتنا واقاربنا وارحامنا وحواشينا واتباعنا وجماعتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا وعليهم وعليهن وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا اهل القرأن والخاشعين واهل السكينة واهل الاستقامة واهل السنة والجماعة وسادتنا العلوية واولياء الله الكرام امباه عبدالجليل امباه عبدالقهار امباه سيوا نكارا امباه سنوسي امباه يس امباه احمد امباه رفاعي امباه محمدون امباه ديفا كوسوما امباه سوريا كسوما والسيد جعفر الصادق ردين شهيد ردين عمر سعيد امباه شمسوري امباه متمكن شيخ سوباكر شيخ شاذلى كياهى محفوظ امباه كرطاصانا وخادم السيد طيب طاهر والمرأة في جانبه رحمه الله ينفعنا من بركاتهم واسرارهم وعلومهم وكرماتهم لهم الفاتحة.... والى حضرة امباه رافعى امباه جنيد شيخ مولانا امباه عبدالله حذيق امباه والي بايى امباه ارشاد امباه ارواني واخيه شيخ داعين امباه مأمون احمد امباه مأمون سراج امباه حاج حنبلى امباه حنبلى سوماردي امباه جكصا امباه بيجى امباه راندا امباه سيغا فادون امباه جالينا امباه وانار امباه جغكالا امباه دولة امباه سكار كونيغ امباه فاغكوغ امباه احمد جوهري عمر امباه منصور امباه فؤادي امباه يحيى عارف امباه تريحان اجهوري امباه شربينى امباه اسماعيل امباه يوسع امباه تمييز امباه وكياهى وهب حسب الله وكياهى واحد هاشم كياهى بشري مصطفى كياهى هشام كياهى ابو عمر كياهى امين كياهى سراج الدين كياهى اسنوي كياهى زبير حصوصا مبلغين الدين في بلدنا رادين رحمة الله رادين قاسم رادين مخدوم ابراهيم مولانا مالك ابراهيم مولانا ابراهيم اسمارا رادين عين اليقين فاغيران فانجاواتي امباه سراج راتو فرمبايون فنمباهان فاليمباغ فنمباهان قاضي فانمباهان مكاهوس فنمباهان كريمون راتو فرابا بينابار فاغيران فاكوجا فاعيران سوجاكا ديوي روحيل ديوي سوجينة شريفة سليمون والشيخ سيتى جنار سيد عبدالجليل وسيد مانتيغان سلطان حضرين راتو كالي يامات امباه جوميناه امباه جاكا لاؤت امباه فاكيس اجي سيد حسن الحسني سيد مولانا مالك عبدالرحمن سيد ابوبكر سيد مخضر شريفة عالية شريفة علوية حبيب محمد الكاف كياهى عاقب كياهى يس كياهى صالح بن عيدروس امباه دمياطى امباه مصلح مراغكين امباه عبدالرحمن مولانا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن عمربن طه بن يحيى والشيخ معروف سيد عبدالله عبدالسلام والي وادون دلائل الخيرات شيئ لله لنا ولهم الفاتحة.... والى حضرة جميع سادتنا الصوفية خصوصا سيد محمد الباقر سيد على العريضى سيد احمد المهاجر سيد محمد مرباط سيد علي خالع قاسم سيد ابوبكر الجفري شيخ محمد معروف شيخ عبد العزيز التباعي شيخ احمد السملالي شيخ احمد الصماعي شيخ احمد المقري شيخ عبدالقادر الفاسي شيخ احمد حاجي شيخ احمد مثنى سيد محمد المدغاري شيخ علي المدني سيد ابوبكر شطا المكى شيخ محفوظ شيخ محمد بن ادريس الشربوني وجميع مرشيد الطريقة المعتبرة امباه جليل شيخ فلك شيخ غالب شيخ معصوم كياهى يحيى والي طوربوهان كياهى طلحة كياهى محفوظ راجا فنديطا اسمارا شريفة ابراهيم اسمارا رادين نور جهيا مولانا اسحق جمادى الكبرى سونن اسفادي جمادى الكبرى شريفة شريعة عمفيل شرسفة مطمئنة عمفيل شريفة خفصة عمفيل ديوى جاندراواتي شريفة سارة اسحق حاج عثمان سونن غودوغ شريفة سوجينة سيد اميرحاج شريفة ياهى كدي تاندا خليفة حسين خليفة صغرى سيد محسن سيد امير حمزة سيد احمد سيد ترغكانا سيد ساندي شريفة ووريان شريفة روحيل ديوي سكار دادو رادين فرابو رادين ميساني رادين كووا ديوي رتناواتى ينفعنا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم وكرماتهم لهم الفاتحة..... والى حضرة فغيران فوربا فغيران سيداكالي فغيران كندوروهان ديوي راتيه شريفة صوفية كونوغ جاتي ديوي هيساه ديوي هيراه جاكاندار ديوي رقية ديوي صفية كالي جاكا فغيران سانتري موريا ديوي مادورتنا ديوي ناواغ ساسى فغيران ديفانكارا سلطان حسن الدين سلطان اكوغ هاياكراكوسوما سيد علي جوكجا والى جميع الائمة الكرام والمحدثين ورجال الغيب وارواح الطاهرات وال كل واصحاب كل واتباع كل ان الله يعلي درجاتهم فى الجنة ويعيدعلينا من بركاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم ويمدنا باسرارهم وانوارهم وكرماتهم وينشرنا من نفحات الرضوان عليهم وحمايتهم ويغفرلنا ولهم ويلحقنابهم من خير ولطف وعافية وامن وسعادة ومعونة وبركة وان الله يرزقنا ببركاتهم رزق الاشباح والارواح من غير مشقة ولاضرر ولانصب ولاتعب ولاتبعة وان الله ينظمنا ويحفظنا بجاههم عند الله فى الدين والدنيا والاخرة وان الله يشفينا جميع مرضانا من جميع الامراض والاسقام شفاء عاجلا الواح العجل الساعة شفاء لايغادر بعده سقما وان الله يبلغنا زيارة الحرمين لاداء فريضتي النسكين وان الله يجعلنا واهل بيتنا واتباعنا وجمعاتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعة وعن المعاصى والمخالفات وان الله يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادر وان الله يقضي حاجاتنا وسيرلنا ولهم امور الدين والدنيا والاخرة ويهون علينا وعليهم سكرات الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا الخضر ذى الاستقامة وسيد نا المعونة الاعظم السيد طيب طاهر ذى الكرامة رحم الله عنه وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين امين شيئ لله لنا ولهم الفاتحة..... استغفرالله العظيم ×11 /100 /1000 لااله الاالله ×11/100/ 1000 نولي ماجا صلوات : الصلاة والسلام بعددما في علم الله عليك وعلى الك يا سيدي يارسول الله اغثني ×3 سريعا بعزة الله ×11×100× 1000 السلام عليك ايهاالنبي ورحمة الله وبركاته ×11×100×1000 لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم ×11×100×1000 الفاتحة........ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انعم علينا بالهداية والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشريعة وعلى اله واصحابه الذين نالواالدرجات بالاستقامة اما بعد : فهذه نبذة من مناقب الملي ذي السراج الاماني العلي السيد طيب طاهر الفناكوني رحم الله عنه وعن كل ولي وعن شيوخه وتلاميذه ومن احسن اليه ومن احب اليه في الدنيا والاخرة وسميته السراج الاماني لمن اقتدى سبل السالكين الى طريق مستقيم الصلاة والسلام بعددما في علم الله عليك وعلى الك يا سيدنا يارسول الله يا ولي الله اغثنا سريعا بعزة الله. اللهم انفعنا بمحبته وامدنا ببركته واحشرنافي زمرته وادخلنا في حوزه وسلسلته وانشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم من كل هم اوبلااوعاني يسرلنا كل الاموروعافنا السيد طيب طاهرالفناكوني ياربنابحبيبك النوراني والاولياءالله ذى الرحماء بتوسل الرسل الكرام ابدا والي ساغا شمسوري موسى خضر محمد عبدالقادر طيب طاهر سوباكرمحفوظ عبدالجليل يس رادين فتح شاذلي متمكن ابوشمس الدين اولياءالرحمن جعفرصادق عمرسعيداميرحسن من شركل معانداوعاني اسلك بنانهج الهداية وامحنا نتلواليه بسر الفاتحة انفع لنابالبركة والرحمة واله وصحبه والتابعين صلى الاله سيدنا محمد الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى الك ياسيدنا يارسول الله ياولي الله اغثنا سريعا بعزة الله اللهم انفعنا بمحبته وامدنا ببركته واحشرنافي زمرته وادخلنا في حوزه وسلسلته وانشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه وقيل السيد رحم الله عنه من القرية سيداكيري بقرون فغيران ديفانكارا وقدكان يأخذ اخت الشيخ نواوي سيداكيرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني انثى فان عصبتهم لابيهم ماخلاولد فاطمة فانى عصبتهم وانا ابوهم رواه الطبراني وحسنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الاسببي ونسبي رواه السيوطى في الجامع وصححه الصلاة والسلام بعددما في علم الله عليك وعلى الك ياسيدنا يارسول الله ياولي الله اغثنا سريعا بعزةالله اللهم انفعنا بمحبته وامدنا ببركته واحشرنافي زمرته وادخلنا في حوزه وسلسلته وانشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه وحكي انه رحم الله عنه يجري بالتجارة ويبلغ فى الصحراء ويمكث فيه ويسميه بهذا المكان " فناكون " يرجو بالدعاء لعل الله ان يجعل مكانه قرية طيبة طاهرة وان يجعل اهله مستقيما كقوله تعالى : ان الذين قالواربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون. وقال ايضا : وان لواستقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا. اما حليته رحم الله عنه فكان حسن الوجه والجسم وحسن القامة والعارضين وحسن اللسان والكلام,وكان لباسه كلباس الولي الدمائ ابو عمر سعيد رحم الله عنهما وعادته اسود يبين له ملك الادب والتواضع وحب حفظ المروءة وسترالسرالولاية,ان لكل ولي سترا.ومن كراماته كان من اهل القرية حياته هنيئة مريئة ومعيشة كافة لاسيما في زمان الكرامة الشيخ شمسوري بن محمد رئيس بن عبد الغني, وقيل ايضا كان من اهل هذه القرية وغيرها اذا كان مقيما في هذه القرية لاقهر له,نسئل الله تعالى على هذه القرية قرية امنة مباركة امين. الصلاة والسلام بعددما فى علم الله عليك وعلى الك ياسيدنا يارسول الله ياولي الله اغثنا سريعا بعزة الله اللهم انفعنا بمحبته وامدنا ببركته واحشرنافي زمرته وادخلنا في حوزه وسلسلته وانشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه وكان الشيخ شمسوري رحمة الله عليه في حياته يلقي عليه السيدطيب طاهر ويقول له يا شمسوري اجعل علي مقاما,وقال من انت؟ اين روضتك؟ ويقول له مقامي جنوبيا شرقيا وقريبا من اهل القرية ثم يزور الى مكان يدل عليه السيد رحم الله عنه ويتنظف فيه طيبا واكراما فاذاكان فيه حجراعلاما بهذا المقام للمبتدئ القرية واسمه السيد طيب طاهر رحم الله عنه.ومن كراماته اذاكان الحبيب بالله علي بن محمد شهاب مايوغ في حياته والسيد في البرزح تلاقيا في وقت واحد اشترى السيد برتقال فى السوق كليوون للحبيب علي بن شهاب مايوغ وفي صلة بينهما قال السيد رحم الله عنه ياحبيب علي اعطي اليك برتقال وقال الحبيب عجيبا شديدا كان من قبل ان اعرف فيه يعطى الي برتقال ثم قال الحبيب من انت واسمك ودارك؟ ويقول له مقامي شمال شمسوري رحمة الله عليه وقال ايضا ثلاث مرات ويقول له كذالك ثم يقول اسمي طيب طاهر فاذا سمعه بهذا الاسم لكان نذيرا ثم يتوضع اليه رحم الله عنه. نسئل الله خيرا فى الدنياوالاخرة بكرامة السيد طيب طاهر البينة الظاهرة. وقال صاحب سليمان صلوات الله وسلامه ان الكرامة لاتختص بحال الحياة فلاتنقطع بالموت.الصلاة والسلام عليك وعلى الك يا سيددنا يارسول الله ياولي الله اغثنا سريعا بعزة الله اللهم انفعنا بمحبته وامدنا ببركته واحشرنافي زمرته وادخلنا في حوزه وسلسلته وانشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه. والزموا ايهاالذين امنوابالله على كرامات الالياء كما قال الشيخ العلامة ابراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد " واثبتن للاولياالكرامة * ومن نفاها فانبذن كلامه. وقال الامام العارف شاه بن شجاع الكرماني ما تعبد متعبد باكثر من التحبب الى اولياءالله لان محبتهم دليل على محبة الله عز وجل ويكفر من عقوبة المنكر على الاولياء وقوله صلى الله عليه وسلم من اذى لى وليا فقد اذنته بالحرب اي اعلمته اني محارب له ومن حارب الله لايفلح ابدا نعوذ بالله من سوء الخاتمة امين. احبوا يا اهل الدار اليه رحم الله عنه واشكرواله بجهاده فى المحال والدين من داركم بقيت امنا وطيبا واذكرواله بمحبته كالتهليل والتسبيح والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قال صاحب جوهرة التوحيد : وعندنا ان الدعاء ينفع * كما من القران وعدا يسمع. ويااهل القرية زوروا الى الالياء في الحياة وبعد الممات لاسيما الى مقام السيد طيب طاهر انه ولي من اولياء الله وحبيب الله عزوجل ثم زوروا الى مقام الشيخ شمسوري فتبركوا اليهما كماافتى به العلامة الرملي رحم الله عنه اماتقبيل توابيت الاولياء واعتابهم على قصدالتبرك جواز بارك الله ايانا واياهم في الدين والدنيا والاخرة.الصلاة والسلام بعددمافى علم الله عليك وعلى الك ياسيدنا يارسول الله ياولي الله اغثنا سريعا بعزة الله اللهم انفعنا بمحبته وامدنا ببركته واحشرنافي زمرته وادخلنا في حوزه وسلسلته وانشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه وتحققوا ايها الاحباء احبوا اليه رحم الله عنه انفذوا واحسنواله لاسيما جمعيته ولاتنه عن شعارالاسلام فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على امتي زمان يفرون من العلماء والفقهاء يخرجون من الدنيا بغير ايمان " لولم يكن العلماء اولياءالله ماكان لله ولي قال ابوحنيفة. ومن كراماته رحم الله عنه اذا كان المرء مريضا يزور اليه وذوالحاجات الاعظم ومن يسافر بمكان طويل حتى يزور الى مقام السيد رحمة الله عليه مع الوسيلة حصل مقصودهم وحوائجهم برحمة الله وكرمه ماشاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم. وحكى انه قال من كان له حاجة فزوروني كقوله القطب الرباني والغوث الصمداني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني اذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي .وقال الشيخ ابوالحسن علي الشاذلي رضي الله عنه في مناقبه اذاعرضت لك حاجة الى الله فأقسم عليه بي. وقال ابي رايته في مقامه اذااردت ان انكح في اختيارعلى امراتين وهمامستخيرتان خيراوشرا لهما. وبعد الذكر والتهليل وغيرذلك وبين المنام واليقظة رايت وجهه وسمع كلامه رحم الله عنه وقال السيد " تفضل مشكورا "...." وذكر العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه الجواهروالدرر ان بعض مشايخه ذكر له ان الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكا يقضي حوائج الناس كما وقع للامام الشافعي والسيدة نفيسة وسيدي احمد البدوي رضي الله تعالى عنهم وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال وهل يدخل احد من تلك الابواب كلها قال وارجوا ان تكون منهم وقالوا ان الروح اذا كانت كلية كروح نبينا صلى الله عليه وسلم ربما تظهر في صورة سبعين الف صورة وذكر ذلك المحقق ابن ابي جمرة فاذا جازلارواح الاولياء عدم الانحصار في صورة واحدة في عالم الدنيا فترى في صور مختلفة لغلبة روحانيتهم جسمانيتهم فأحرى ان لاتنحصرارواحهم في صورة واحدة في عالم البرزخ الذي الروح فيه غلب على الجسمانية وقالوا ايضا الولي اذا تحقق فى الولاية مكن من التصور في صورة عديدة وتظهر روحانيته في وقت واحد من جهات متعددة فالصورة التي ظهرت لمن رأها حق والصورة التي رأها اخر في مكان اخر في ذلك الوقت حق. الصلاة والسلام بعددمافي علم الله عليك وعلى الك ياسيدنا يارسول الله ياولي الله اغثنا سريعا بعزة الله اللهم انفعنا بمحبته وامدنا ببركته واحشرنافي زمرته وادخلنا في حوزه وسلسلته وانشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه وكانت علامة واحدة في جنابه رحم الله عنه قال بعض المشايخ علامة لرفيقته وقيل هذا صبي وقيل هذه زوجته السيد طيب طاهر اسمها تونجوغ ساري وقال الحبيب حسن بن علي الشهاب مايوغ تلك العلامة امرأة تغرق على النهر جانب المقام يوجد الشيخ شمسوري ويتكلم اليها كذا وكذا وقالت اردت اليك ان تدفن لي جانب السيد طيب طاهر لعل الله ان يجعلني حريما. وحكي كان اصل القرية قريتين تفصل بالطريق قرية واحدة غربية اسمها فناكون وقرية اخرى شرقية اسمها كنوغو وسببها كانت زوجته تحب زهرة اسمها كنوغو واخذت منها لمحبتها. ومكانها في باب المقبرة وسميت فناكون كما سبق: ومن كرماته ان الذين يزورون اليه بنذر قالوا لوحصل مقصودي لكان زرت اليه. باذن الله تعالى حصل مقصودهم لكن لم يأتيهم نذرهم لكان افات لهم. وقال بعض المشايخ كان وفاته رحم الله عنه عشرة من المحرم الموافق لحول السيد جعفرالصادق قدس رحمة الله عليه واذا مرض في بطنه كان له سببا يرجع الى رحمة ربه وهو قرون ديفانكارا في جهاده .ويترك الاصحاب منهم الشيخ سيد فداك والشيخ زين العابدين فادورينان والشيخ توغكول والشيخ موسى بوغكارا والشيخ ميجين وغير ذلك كما قال الشيخ انوار فداك. وكان سلسلته لم تعرف في هذاالزمان ولكن يعرفون في سيده وحبيبه ووليه هم الشيخ شمسوري والحبيب علي مايوغ والشيخ معروف اسنوي وغير ذلك. وقال الحبيب عبدالله الهندوان حين ذكرى حوله ان السيد طيب طاهر من اولياء الاقطاب. نسئل الله العلام ليعرف لنا في سلسلته ويدخلنا في حوزه ويحشرنا في زمرته ويمدنا ببركته واسراره وينفعنا بمحبته امين امين امين يارب العالمين هذا تمام ذكر من اكرمه الله تمام الاكرام فجد لنا ياالله الجنة النعيم المقيم بسم الله الرحمن الرحيم حمداناعمين حمداشاكرين حمدايوافي نعمه ويكافئ مزيده ياربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لانحصي ثناءعليك انت كمااثنيت على نفسك اللهم اعناعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انانعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنااتباعه وارناالباطل باطلا وارزقنااجتنابه اللهم حصل مقاصدنا وحوائجنا فى الدين والدنيا والاخرة الصلاة والسلام بعددما في علم الله عليك وعلى الك ياسيدنا يارسول الله ياولي الله اغثنا سريعا بعزة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا به من جميع الاهوال والافات وتقضى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنامن جميع السيئات وترفعنا بهاعندك اعلى الدرجات وتبلغنابهااقصى الغايات من جميع الخيرات وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمدصلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبرنبيك عليه افضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم لاتدع في مقامنا هذا ذنبا الاغفرته يارب,ولاعيبا الاسترته يارب, ولاهما الا فرجته يارب, ولامعسرا الا يسرته يارب, ولاديناالاقضيته يارب, ولامريضاالاشفيته يارب ,ولاضالا الاهديته يارب, ولاحاجة من حوائج الدين والدنيا والاخرة الا قضيتها يارب العالمين اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وذرياتنا واقربائنا وتلاميذنا ومن احب الينا ومن احسن الينا ظاهرا وباطنا في الدنيا والاخرة اجعلنا ياالله واياهم من اهل العلم واهل الخير واهل القران والصالحين ولاتجعلنا واياهم من اهل الضير والشر والطغيان والفاسقين اللهم ياغني ياحميد يامبدئ يامعيد يارحيم ياودود اغننابحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يافارج الهم ياكاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم انانسئلك بأنفاس هذا العارف الاكبر ان تمدنا بطيب انفاسهم وتدني لنامن ثمارغراسهم ياايتهاالارواح المقدسة والارواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونالنافي نجاح الطلبات وتيسيرالمرادات وسترالعورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وازالة الحجب الغياهب وحسن الخواتم وكشف الكروب وغفران الذنوب اللهم وسهل به علينا كرب السياق اذا دنا منا الرحيل اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين شفيع الامة في الدنيا وفي يوم الدين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الكملة الزهاد المجتهدين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم وارحم على السيد طيب طاهر واصوله وفروعه واخوانه من الاولياء المقربين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والفقهاء والمفسرين وحفاظ القران والمحدثين وسائرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم, ياالله بها ياالله بها ياالله بحسن الخاتمة ×3 والنعمة الدائمة وابدان عافية وقلوب سالمة اللهم ياحي ياقيوم احي قلوبنا بنورك واقمنا لشهودك اللهم يانورالنور يامدبرالامور بلغ عنا روح سيدنا محمد وال محمد وروح سيدنا طيب طاهر تحية وسلاما اللهم ياعلي ياعظيم اعل ديننا واعل مكاننا واعل كلمتنا واعل بلادنا واعل جيوشنا يارب العالمين ربنااتنا في الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربناهب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما جزى الله عنا سيدنامحمد صلى الله عليه وسلم ماهواهله سبحان ربك رب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين امين لي خمسة اطفى بها حرالوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة ×3 الفاتحة..... ليلة الاثنين 5 محرم 1418 هجرية / يوم الاحد 11 ميهي 1997 مسيحية بسم الله الرحمن الرحيم وبين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة.خاتم النبوة هو شامة سوداء تضرب الى الصفرة حولها شعرات متواليات كانها عرف الفرس.قال الزرقانى مكتوب في باطنه الله وحده لاشريك له محمد عبده ورسوله وعلى ظاهره في جهة اليمنى توجه حيث شئت في اليسرى انك منصور. قال الامام الترميذي رضى الله عنه من توضأ ونظر اليه وقت الصباح يحفظه الله الى المساء ومن نظر اليه وقت المغرب يحفظه الله الى الصباح ومن نظر اليه اول الشهر يحفظه الله تعالى الى اخر السنة من البلاء والافات ومن نظر اليه وقت السفر يصير ذلك السفر مباركا عليه ومن مات في تلك السنة يختم الله له بالايمان بل وارجوالله من نظر اليه بصدق المحبة والايمان من عمره مرة واحدة يحفظه الله تعالى من جميع ما يكره الى ان يلقى الله تعالى ابوبكر وبين كتفيه صلى الله عليه وسلم عمر الله وحده لاشريك له محمـدعـبده ورســـولــه خاتم النبوة عثمان نعل النبي علي فصل فى فضيلة القبلية والبعدية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار{رواه ابودود والترميذى} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل العصر اربعا حرمه الله على النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ركعتين قبل ان يتكلم كتبها في عليين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتاالفجر خير من الدنيا وما فيها فصل في صلاة الضحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان من الضحى تعدلان عند الله بحجةوعمرة فصل في صلاة التسبيح سفا علاكوني صلاة تسبيح موغكا دي غافورا دوصاني كغ اول لن كغ اخير دوصا كغ ديسيك لن كغ انيار دوصا كغ جاراك لن كغ اورا جاراك دوصا كغ غيديغ لن كغ سامار{تنبيه} مناوا فينوجو نيغكال اوفاماني فينوجو اعتدال ايليغ يين ناليكا ركوع دوروغ ماجا تسبيح ايكو اورا كنا بالينى ركوع لن اورا كنا دي لاكوني سأجروني اعتدال كرانا ركونى ايكو جنداك باليك واجب دي تروسنا اغ ركون كغ داوا كايا ركوع اتوا سجود فصل في صلاة الاوابين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. دوعاني : اللهم اني استودعك ايماني في حياتي وعند مماتي فاحفظ علي انك على كل شيئ قدير× 3 فصل في صلاة الوتر اصلى ركعتين من الوتر سنة لله تعالى+ اصلى ركعة الوتر سنة لله تعالى كغ دي واجا بعداني صلاة وتر: سبحان الملك القدوس×3 سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني × 7 فصل في صلاة التهجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس في صعيد واحد فينادي مناد اين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغيرحساب خاتمـــة غنديكا سيدنا حسن بن علي رضي الله عنهما : اكو تاغكوغ ووغكاغ ماجا 20 اية ايكي سغكيغ الاني سكابيهاني شيطان كغ دلوروغ لن ووغكاغ دوويني ككوواساأن كغ ظالم لن ماليغ كغ غاراه الا لن ساتو كالاء كغ ملاراتي : • اية كرسي انا تلوغ اية • اغ سورة الاعرف سفولوه اية • اغ سورة الصافات تلوغ اية • اغ سورة الرحمن تلوغ اية • اغ سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم الله لااله الاهوالحي القيوم لاتأخذه سنة ولانوم له مافى السموات ومافى الارض من ذاالذي يشفع عنده الاباذنه يعلم مابين ايديهم وماخلفهم ولايحيطون بشيئ من علمه الابماشاء وسع كرسيه السموات والارض ولايؤده حفظهما وهوالعلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لايحب المعتدين ولاتفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السموات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لايسمعون الى الملاء الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم يامعشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي الاءربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلاتنتصران بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لااله الاهو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لااله الاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمايشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم منيكا سجارة كاوولا فوغكاسى كليان تمبوغ بهسا جاوي موكي موكي كيطا تانساه فينايوغان رضا لن رحمة ايفون كوستي كغ ماها ولاس,تانساه فيناريغان فيتولوغان لن فغافونتن ايفون اويت كساغ دوموكي سووان اغ غارصا دالم كاتتفانا ساهى فوغكاسانيفون موكي كوستي الله نولاء سكيهي فتنة دنيا اتوي اخرة كادوسطا فتنة كساغ فتنة فاتي فتنة قبور فتنة قيامة فتنة جهنم سرطا مينايوغي تيياغ سفاه كاليه كيطا لن اهلي اهلي كيطا لن فارا كورو كورو كيطا خصوصا تيياغ اغكاغ اهلي ماهوس سجارة ايفون امباه بويوت السيد طيب طاهر رحم الله عنه يومرامباهى دوماتغ سكاطاهي تيياغ اسلام امين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الانبياءوالمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عمايصفون وســلام على المرســـلين والحــمـــد لله رب العالمين امين نورامين بن عبدالرحمن بن محمد شربينى فناكون نالوم ساري جفاراجاوا الوسطى مقام السيد طيب طاهر مقام السيد طيب طاهر مقام ايني ترليهات ادا باتو نيسان ياغ منوروت جريترا ياغ ممبري ادالاه امباه كياهى شمسوري مناكون دان دي سامفيغ باتو نيسان ادا فاطاك كايو ايتو اصلى ستلاه فنمووان فرتاما اوليه امباه شمسوري دان نيسان ترليهات سفارو كرنا فمباغونان ريهاب زمان ككوواساان حاج زبيدي بن هادي بن عبد الشكور سكيتار تاهون 2004 دان دي سامفيغ مقام ادا باتو نيسان لاكي ياايتو مقاميا وانيتا فندانفيغ امباه سيد طيب طاهر كتيكا دي تموكان امباه شمسوري كنا اروس سوغاي جوغكوف مقام جوغكوف مقام ايني جوكا سوداه دلام فريهابان دان دي بلاكاغ جوغكوف ادا فوهون بركات ياغ كونون دولو تاندا ديكتموكان مقام امباه سيد طيب طاهر اوليه امباه شمسوري اتاس فتونجوء صاحب المقام دان منوروت جريتا مشاراكة ستمفات بركات ايتو باياك فوساكايا ترماسؤ كريس ياغ كلووار فادا مالام جمعة واكى مقام امباه كيهى حاج شمسورى مقام ولي ياغ وفاة خميس مالم جمعة 11 بعد مولود سكيتار تاهون 1956 م .دان سبلاه باراتيا مقام اياهيا امباه محمد رايئس بن عبد الغني بن حسن بشري جبل خير جوغكوف مقام دان نيسان بسار جوغكوف مقام ترليهات داري دفان ستلاه فريهافان سكيتار تاهون 2005 اوليه استاذ سراج دان دي بلاكاغيا ادا مقام بسار ياغ دي ليغكاري باتا ميراه كاتايا مشاركة ايتو مقام امباه مانتري دان كتورونان امباه كاسطا ويجايا ياغ منورونكان امباه موجي جورو كونجي امباه سيد طيب طاهر فوطو- فوطو امباه شمسوري دان فنيغكالايا * الشيخ كيهى حاج شمسوري / نور محمد حسن طيب * روماه فنيغكالان امباه شمسوري روماه ايني تلاه تييادا * كتاب توحيد جاوان * سلسلة نسب كتورونان دان كورو طريقة خلواتي * كتاب الفية امباه شربينى داري امباه شمسوري * لوجي/ فرامفاتان بلاندا تيداء ماسوك كديسا * فاكار فينتو ماسوء مقام دي بووات تاهون 1973 * كبون بكاس بلومباغ ائير اونتوك سسوجي بلاكاغ مسجد * بكاس جمباتان كجيل ميبراغ امباه شمسوري كساواه * جالان سلاتان ديسا ترليهات مسجد دان ساواه * كدوغ سولان بكاس اوفاجاراعادات سلاماتان فميليك حيوان * كتاب امباه شربينى موريد امباه شمسوري * كتاب امباه كردي كاميتووا امباه شمسوري داري سيغا جايا * كامبار فوتري بلاندا هيرمينا دان فوغكاوا كراجاان * تمفات دوفا / كميان عرب داري شريفة ليليك قدس * ماتا عقيق امباه شمسوري كتمو دي اتاس مقام * امبان عقيق سليمان امباه شمسوري * ماتا عقيق اوليه اوليه حاج امباه كيهي يوسع * عقيق فوتيه ودوري داري بفاء كييادي * عقيق جوكلات سليمان داري امباه شربيني *عقيق بنيغ داري امباه شربيني *عقيق بيروبوواتان سنديري * عيقيق تنتارا داري امباه شربيني هدية بفاء عمرا *عقيق بنيغ داري امباه شربيني * عقيق ميراه كامبار جينتا داري امباه شعراني احمدي قدس * عقيق فوتيه داري امباه شعراني احمدي قدس *عقيق تيروس داري مصاهرة بفاء رفعان قدس * كونجي مقام امباه سيد/جيمات اوواغ/جيمات سابوء * كامبار مسجد مناكون ماسا فريهافان * تسبيح طريقة خالدية نقشبندية داري حبيب احمدالكاف جفارا * تسبيح سرّي طريقة خالدية نقشبندية * تسبيح جوكلات ماسا موندوء دي داماران قدس * تسبيح سرّي كايو كجيل * تسبيح كايو ديوا دارو داري امباه عبدالجبار كريمون جاوا * كومفولان تسبيح ياغ فرناه دي فاكاي حبيب لطفي فكالوغان * جيمات موداه ملاهيركان داري حبيب شفيق الكاف قدس * الات فندتيكسي فوساكا ادا ايسييا اتوا تيداء * تومباء سانتيت اوراغ سوداه دي تاكلوكان * موستاكا دالام روماه ياغ فونيا دايا اينرجي * حبيب لطفي بن علي بن هاشم بن طه بن يحيى فكالوغان * حبيب علي بن محمد بن شهاب مايوغ جفارا * حبيب جعفر بن محمد بن حامد الكاف قدس * سينار تراغ دي تغاه مولد اجارا حول امباه سيد طيب طاهر * الات صلاة داري الشيخ امباه معروف اسنوي قدس * باجو مسلم داري امباه كيهى معروف اسنوي قدس سلسلة نسب لن كورو امباه شمسوري كتاب لن سلسلة مقام امباه شمسوري مقام امباه رليس لوجور فرمفاتان روماه امباه شمسوري اوواط جالان امباه شمسوري بكاس مبلومباغ مقام السيد طيب طاهر امبان عقيق امباه شمسوري فاكار مقام عموم 1972 كدوغ سولان جالان سلاتان ديسا امباه شمسوري لن سلسلة مسجد مناكون كتاب2 مباة شمسوري كتاب الفية امباه شر بينى كتاب جاغكاه سيعا ويجايا كتاب امباه كردي سيعا ويجايا تسبيح وولوغ فوغكاوا كراتون شبيح سري حبيب لطفى شبيح سري حبيب لطفى تسبيح نقشبندى تسبيح ديوادارو تمفات كميان عرب عقيق كياهى شعرانى احمدى عقيق كياهى شعرانى احمدى عقيق تيروس مصاهرة عقيق جند البلد عقيق امباه شربينى عقيق كياهى يوسع عقيق ودوري فوتيه عقيق بنيغ عقيق بيرو الة مغتاهووي إيسي الة مغتاهووي إيسي جيمات بروجول بايى تومباء كيريمان عقيق بنيغ عقيق فوتيه الة ريتوال عقيق مكة